ماشين آلات توليد خوراك دام ماشين آلات توليد خوراك دام

ماكيان البرز

برنامه ريزي با ملاتونين در نشخواركنندگان

كاشتني 
ملاتونين): تبديل روز به شب در اوايل ده سال ۸۰ ميلادي مطالعات دربارهٔ تأثيرات ملاتونين در ميش ها نشان داد كه تجويز طولاني زمان درطي يك عصر يك ماهه همان تأثيرات روزهاي كوتاه را بر روي فيزيولوژي حيوان‌ها به وسيله القاء استارت مجدد فعاليت جنسي را دارااست . بطوريكه به صورت طبيعي از دگرگون سازي تابستاني به بعد از آن در زمانيكه طول فاز شبانه به تدريج مضاعف مي شود، افزايش ترشح ملاتونين و درنتيجه نوسانات پيك هاي LH ارتقاء مي يابد . در نقطه نهايي روزهاي ۴۰ تا ۶۰ ، عمل جنسي در ماده ها و نرها ابتدا مي شود . 
يك قرص كاشتني زيرجلدي دربردارنده ۱۸ گرم ملاتونين ساخته شد (رگولين Regulin، ceva santeAnimole) و با حمايت مالي INRA و مؤسسهٔ de l&#۰۳۹;Elevoge روي نژادهاي فرانسوي متعدد به كار گيري شد . اين فرآورده يك قرص كاشتني زياد كوچك با ارتفاع تنها چند ميليمتر است كه در تحت پوست قاعده گوش با به كار گيري از يك تفنگ منحصر جاسازي مي شود و محتواي ملاتونين آن درطي يك زمان دست كم ۶۰ روزه ( زمان مورد نياز براي كار آن ) آزاد مي شود و هيچ نيازي به برداشت آن نميباشد . 
شيوه 
استفاده: ملاتونين كاشته شده به اين رويه نياز به ۴۰ تا ۶۰ روز براي آغاز عمل ايجاد مثلي در مال نر و ماده داراست به اين ترتيب قرص هاي كاشتني بايستي ۶ تا ۷ هفته گذشته از اين كه ميش ها و قوچ ها دركنار هم قرار گيرند ، جاگذاري شوند تا از اثر دام نر بهره واجب حاصل شود . زماني كه نرها و ماده ها از هم قطع بوده (ازنظر ديدن، شنيدن و بو) و بعد از آن قرصها ي كاشتني قضيه استفاده قرار مي گيرد . براي حصول نتايج مطلوب هر رأس قوچ مورد آزمايش مي بايست براي ۲۰ ـ ۲۵ ميش به كارگيري شود . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

مزاياي 
به كار گيري از ملاتونين رگولين سبب زودتر آغاز شدن فصل جنسي در بزها و گوسفندهاي نر و ماده شده و معيارهاي ايجاد مثلي پيش از فصل جنسي را بهبود مي بخشد . بدون اعتنا به ميزان ايجاد نظير خارج از فصل ، فصل جنسي را مي توانايي ۱ تا ۵/۱ ماه زودتر مقدمه نمود . مطالعات زياد مضاعف روي نژادهايي كه به سادگي مي توانند خارج از فصل آميزش كنند نشان داده است كه همت ساخت مثل (باروري و تعداد بره متولد شده) در اين موارد بهبود مي يابد . آزمايشات انجام گرفته در اسپانيا، ايتاليا، يونان، قبرس، تركيه، تونس، مراكش، سوريه و اردن نشان داده هست كه در تمامي موارددر صورت استعمال در حالت مطلوب ممكن مي‌باشد درمقايسه با ماده هاي درمان نشده ]با ملاتونين[ در همان دوره، ۱۵ تا ۲۵ بره عمده در ۱۰۰ ميش به دست آيد . 
مزيت ايجاد مثلي ديگرملاتونين كه توسط پرورش دهندگان مشاهده گرديده مي باشد اينكه به به عبارتي خير و خوبي كه فصل جنسي را جلو مي اندازد، بر روي ميزان بره زايي درطي يك دوره سه هفته اي در گروهي كه در به عبارتي روز (قرص) كاشته شده ميباشد ]در مقايسه با گروهي كه با ملاتونين درمان نشده اند[ تاثير دارد .از برهه زماني شروع استعمال آن در فرانسه در سال ۱۹۹۶م بخش اعظمي از آزمايشات انجام گرفته در مزارع پرورش گوسفند تأييد كرده ميباشد كه يك قرص كاشتني زيرجلدي تجويز گرديده در ۴۲ تا ۴۹ روز (۶ تا ۷ هفته) قبلي از تاريخ جفت گيري با ميل جنسي (يك قوچ به ازاي ۲۰ـ۲۵ ميش) سبب نزديك شدن تولدها در يك عصر ايجاد مثلي مي شود . همچنين جداسازي نرها از ماده هاي زير معالجه ه ]با ملاتونين [باعث توليد اثر دام مي گردد، زماني كه قوچ ها ۴۲ تا ۴۹ روز پس از كاشتن (قرص) در ماده ها، وارد گله مي شوند . 
اثر توليد مثلي ديگر ملاتونين، تأثيرش بر روي تعداد بره هاي متولد شده هست . به طور سيستميك ۱۵ تا ۲۵ بره بخش اعظم در ۱۰۰ رأس ميشي كه قرص كاشته شده است درمقايسه با جفت گيري طبيعي در به عبارتي زمان با ميش هاي معالجه نشده ]با ملاتونين[ ساخت مي شود: يعني دوقلوزايي بخش اعظم و تك زايي كمتر، بدون هيچ دسته تغييري در تعداد ]زايش هاي[ سه تايي يا عمده . اين تأثير حتي در نژادهاي با تمايل ارگانيك ] به ايجاد [ بره خارج از فصل هم مي تواند مشاهده شود . برهان فيزيولوژيكي براي اين تأثير ـ كه ميان ساخت كنندگان گوشت گوسفند ارزش بيشتري داراست ـ هنوز به طور بدون نقص شناخته شده نمي باشد . اما تحقيقات مجدانه در درحال حاضر انجام هست . 
نمودار توصيف به دنياآمدن يك، دو و سه تايي را پس از جفت گيري ارگانيك در ميش هاي Tarasconnais نشان مي دهد . بسته به اين‌كه قرص رگولين كاشته شده ميباشد يا اين كه خير (گروه كنترل) . داده ها اين آزمايش به وسيله مؤسسه فرانسوي del&#۰۳۹;Elvoge تعيين شده ميباشد . 
بعضا 
اطلاعات محلي در تونس، آزمايشات با همكاري دانش كده دامپزشكي نانت بر روي نژادهاي ساكن انجام شد: در نژاد دم باريك غرب thin tailed ofwest و مرينوس سياه (Black merino) قرص هاي كاشتني ملاتونين در فوريه (بهمن ـ اسفند) استفاده شد يعني دوره اي كه فعاليت جنسي در ماده ها در كمترين مقدار طبيعي هست . در نتايج ۲۸۰ تولد، تزايد ( به مقدار كمتر) و بنابراين باروري (توليد كلي) به طور معين ميان تيم كنترل و گروهي كه در آنان قرص ملاتونين كاشته گرديده ، متفاوت بود . به علاوه زمان بره زايي بسته به نژاد ۱۳ تا ۱۶ روز زودتر فيس مي گيرد و همينطور تفاوت در باروري در بين گروه هاي كاشته گرديده با ملاتونين و گروه هاي كنترل مضمون‌ دار كمبود . گروه ملاتونين ۳۰ بره عمده از گروه معالجه نشده ايجاد كرد يعني ۲۲% ايجاد اكثر . 
ساير 
نقاط: آواسي بسط يافته ترين نژاد در خاور ميانه و خاور نزديك است . در سوريه ۱۶ ميليون، عراق ۶ ميليون، اردن ۷/۱ ميليون، تركيه ۱ ميليون و… رأس وجود داراست . به لحاظ منشأ، نژادي است كه همپا با قبايل چادرنشين بخش ها بياباني بوده هست و بهترين نژاد شيري در منطقه، با توليد شير بيش از ۳۰۰ ليتر درطول ۲۱۰ روز مي باشد . اگرچه ماده هايي با ميزان ساخت شير بيشتر از ۷۵۰ ليتر در ارتفاع عصر شيرواري نيز مي بضاعت و توان يافت . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/1/2 ساعت: ۰۷ توسط:makian :

بلدرچين

احتمال دارد شما هم از آن نوع افرادي هستيد كه بازه زماني هاست به تاءمل پرورش بلدرچين هستيد، اما براي آغاز كار كمي سردرگم هستيد . از بازار فروش اين فعاليت مطمئن نيستيد، از افراد متعددي مشورت و ياري گرفتيد اما هر كدام به نحوي شما را از اين فعاليت منصرف كرده اند . علم كافي در مورد محافظت بلدرچين و خوراك و محفظه زندگي اين پرنده نداريد . 
در اين مقاله شما به صورت جامع با طريق استارت رويش بلدرچين ، دست‌كم مكان حتمي براي شروع ، غذاي اين پرنده ، بازار فروش ، نحوه محافظت و پيشگيري از بيماري ها، شيوه جوجه كشي بلدرچين و خيلي موردها ديگر آشنا خواهيد شد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

در‌صورتي‌كه به طور بدون شوخي قصد رويش بلدرچين را داريد، مي بايست بدانيد كه اين عمل روز به روز در حال رقابتي شدن مي‌باشد و همين الان كه شما در اكنون تلاوت اين مطلب هستيد، افرادي مي باشند كه كار حفظ بلدرچين را شروع كرده اند و در اكنون كسب درآمد مي‌باشند . 
پرورش بلدرچين در حالتي كه به فيس اصولي و دور از شوخي انجام شود، يك كار بسيار لبريز درآمد است، چه بسا ما شاهد اشخاصي هستيم كه تا قبل از اين كارمند دولت بوده اند و با تكثير بلدرچين به درآمد زياد بالايي رسيده اند و از شغل خود استعفا داده اند! افرادي كه به كار نگهداري بلدرچين سرگرم مي باشند معمولا به دو جور تقسيم بندي مي شوند: كساني كه فقط به عمل ساخت و فروش تخم نطفه دار ( براي به كارگيري در دستگاه جوجه كشي ) اين پرنده مي پردازند، و در پيش‌رو اشخاصي نيز مي‌باشند كه به كار گوشتي كردن بلدرچين مشغولند . 
شما بايد گذشته از شروع تصميم تان را بگيريد، مي خواهيد صرفا تخم بلدرچين عرضه كنيد؟ يا مي خواهيد از بلدرچين جوجه كشي فرمائيد و جوجه ها را پروار و گوشتي كنيد؟ زيرا بلدرچين ها در نژاد هاي مختلفي وجود دارند و شما بايد با اعتنا انگيزه خود نژاد هاي تخم گذار يا نژاد هاي گوشتي اين پرنده را رويش دهيد . 
آشنايي 
نخستين با بلدرچين بلدرچين پرنده اي با جثه اي كوچك است كه توانا به پروازهاي كوتاه و پرسرعت مي‌باشد و مثل ديگر طيوران از دانه و حشره و ساير موجودات ريز تغذيه مي كند، البته جالب هست بدانيد كه نوع هاي ژاپني و معمولي بلدرچين كاركشته به پرواز در فاصله هاي طولاني مي‌باشند . و براي مراقبت آنها نياز به قفس يا اين كه فضايي راز بسته مي باشد . 
بلدرچين ها نسبت به ساير پرندگان از مقاومت بالايي در برابر بيماري ها، سرما و گرما برخوردارند و در عرض شش هفته به يك پرنده بالغ تبديل مي شوند و مقدار تخم گذاري اين پرنده عمده از بقيه طيوران مي باشد بطوريكه اندازه تخم گذاري آنان در سال به ۲۶۰ عدد مي رسد . يعني هفته اي ۴-۵ توشه تخم گذاري مي كنند . سرعت پرورش بالا و درصد ساخت نظير بالاي اين پرنده، افراد متعددي را ترغيب به پرورش اين پرنده كرده است . چون در پرورش بلدرچين زمان رجوع سرمايه پرسرعت و نرخ فيض رشد بلدرچين زياد بالاست . 
بلدرچين 
ها در نژاد هاي مختلفي وجود دارا هستند كه عبارتند از : 
بلدرچين 
معمولي بلدرچين 
ژاپني بلدرچين 
بريتانيايي بلدرچين 
سپيد انگليسي بلدرچين 
سفيد آمريكايي بلدرچين 
سينه سپيد هندي بلدرچين 
پوشالي بلدرچين 
نيوزلندي بلدرچين 
باراني بلدرچين 
هارلكوئين بلدرچين 
قهوه اي بلدرچين 
آبي بلدرچين 
آبي‌رنگ آسماني و بقيه نژاد هاي بلدرچين كه بيرون از صبر مطلب مي باشد . آشنايي 
اوليه با بلدرچين شناخت 
نخستين با بلدرچين بيشترين دسته بلدرچيني كه در كشور ايران رويش مي يابند نژاد عادي بلدرچين و نژاد ژاپني بلدرچين مي باشد . اين دو نژاد عمده جهت تخم گذاري رويش مي يابند، در صورتيكه قصد گوشتي كردن بلدرچين ها را داريد شايسته ترين نژاد ها، بلدرچين سينه سپيد هندي و بلدرچين سفيد آمريكايي مي باشد . البته براي استارت خوب تر ميباشد از رويش بلدرچين معمولي كارتان را ابتدا فرمائيد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/28 ساعت: ۰۸ توسط:makian :

گوسفندان ايراني

گوسفندان 
ايران گوسفندان ايراني از حيث پشم در مجموعه گوسفندان با پشم كلفت يا قالي هستند . همه اين گوسفندان دنبه دار مي‌باشند به استثناي زل كه دارنده نيم دنبه يا اين كه سواي دنبه بوده و قره گل كه دارنده نيم دنبه‌است . واجب هست ذكر شود مهم‌ترين تقسيم‌بندي گوسفندان در جمهوري اسلامي ايران در پيشين بر مبنا مرغوبيت پشم بوده، اما هم‌اكنون عمده به گوشت و تعداد زايش آن توجه مي گردد و در برخي مناطق جمهوري اسلامي ايران پشم چيده گرديده در صحرا رها مي‌شود . 

گوسفندان اهل ايران رنگهاي مختلفي دارا هستند از جمله مي‌توان به سفيد، سياه، خرمايي، قهوه‌اي، نخودي و خاكستري اشاره كرد . 

آتاباي 
گوسفند افشاري يك عدد از شايسته ترين نژادهاي گوسفند جمهوري اسلامي ايران براي شير و گوشت است، در حال حاضر ديگر اين نژاد منشأ خاصي ندارد و در تمام مناطق كشور‌ايران در رنگ‌هاي قرمز - سرخ و سفيد رشد داده ميگردد . 
بلوچي 
بهمني 
تالشي 
ترك 
قشقايي لك 
قشقايي زل نژاد فارغ از دنبه جمهوري اسلامي ايران بوده و از نظر كيفيت گوشت به عامل تقسيم مناسب چربي در سطح گوشت يكي از مرغوب ترين‌ها است

ماشين آلات توليد خوراك دام

گوسفند 
سنجابي سنگسري 
گوسفند 
شال شاهرودي 
عربي 
فراهاني 
فشندي 
كبود 
شيراز كردي 
خراساني كرماني 
كلكويي 
لري 
لري 
بختياري قره‌قل 
قزل 
نائيني 
مغاني 
گوسفند 
مهربان شايسته ترين 
نژادها بهترين 
نژادهاي گوسفند عبارت‌اند از: 
نژاد رومانف كه ركورد زايش تا ۹ قلو در يك شكم رحم دارااست . 
نژاد 
بولاني كه دوقلو زايي در آن كم و بيش زياد است نژاد مرينوس كه داراي پشمهاي لطيفي است . 
گوسفند قره‌گل كه پشمهايش داراي جعد خاصي هست . 
افشاري(گوسفند) 
استفاده 
انسان‌ها از شير و گوشت گوسفند به كار گيري مي‌نمايند و از اين حيث گوسفند جانوري مفيد براي آدم مي باشد . در بخش ها باديه نشين شير گوسفند نوشيده مي‌شود . پوستش براي كفش‌دوزي كاربرد دارااست و پشمش براي ريسندگي و پارچه بافي كاربرد گسترده‌اي دارااست . همينطور از فضولات گوسفند كه پشكل اسم داراست به‌عنوان كود كشاورزي به كارگيري مي گردد . جمعيت كل گوسفند و بز عالم در حدود دو ميليارد راس است كه حدود دو سوم اين ميزان (بيشتر از ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ راس) گوسفند و بقيه (در حدود ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ راس) بز هست . بيشترين تعداد گوسفندان دنيا به تعداد صد و پنجاه ميليون راءس در استراليا رويش داده مي‌شود، پس از آن چين با حدود صد و چهل ميليون راس، هند با حدود هشتاد ميليون مركز و ايران با حدود شصت ميليون راءس قرار دارند؛ كشورهاي سودان، نيجريه، نيوزلند، انگليس، پاكستان و اتيوپي در رده‌هاي بعدي قرار دارا‌هستند . 

بيماري‌ها 
در رمز عمده گوسفندان (دقيقا در سينوس مجراي بيني) دو يا اين كه يكسري كرم تبارك زندگي مي‌كنند كه لارو مگس انگلي گوسفند يا Oestrus ovis ميباشند كه پس از كشتن گوسفند قصاب رمز گوسفند را به زمين مي‌كوبد تا بيرون شوند ولي نوعي انگل ديگر كرم مغز هم وجود داراست كه به مغز حيواناتي چون گوسفند، بز، گوزن و برخي حيوان‌ها ديگر هم هجوم مي‌نمايد .[۲] همينطور انگل‌هاي گوارشي متنوعي ممكن است از نحوه گوشت گوسفند منتقل شوند كه نياز به پختن بي نقص گوشت داراست . در زمينه مبتلا شدن به انگل تفاوتي في مابين گوسفند و ديگر حيوانات وجود ندارد . 

 
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/26 ساعت: ۰۶ توسط:makian :

پيشگيري مايكوپلاسما در گاوهاي پرواري

دو برهان بسيار مهّم در معالجه مايكوپلاسما شناسايي پر سرعت بيماري در اوايل بيماري و معالجه طولاني برهه زماني مي باشد . گوساله‌هاي درمان شده در اوايل بيماري جواب نسبتاً خير و خوبي به بيماري ميدهند . نياز به معالجه طولاني‌تر از معمول براي BRDC با توجّه به اين حقيقت كه بدون درمان فشرده، معالجه آن با پيش‌آگهي ضعيف هم پا مي‌باشد و بيماري 30 درصد از 70 درصد گوساله‌ها ممكن هست عود نمايد تخريب ريه اكثر مي گردد احتمال بهبود بيماري كمتر خواهد شد . امروزه توصيه گرديده مي‌باشد كه سطح ها درماني مداوم آنتي‌بيوتيك‌ها براي گوساله‌هاي دچار به مايكوپلاسما پنومونيه به بازه 14 ـ 10 روز تجويز شود . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

كلراتتراسايكلين به مقدار 25/0 تا 0/1 گرم به ازاي هر 100 پوند وزن بدن در هر روز ميتواند به غذاي دام اضافه شود و پروتكل درماني به برهه زماني 14-10 روز پيشنهاد مي‌شود . اگر به عفونت مايكوپلاسما مشكوك شديد با يك دكتر دامپزشك براي انجام يك پروتكل درماني كه مناسب با دستورالعمل‌ها و ارائه شايسته ترين معالجه مشورت فرمائيد . كاربرد آنتي‌بيوتيك‌ها براي درمان مفاصل متورم معمولاً وقتي كه پنوموني كنترل گرديده است سفارش نمي شود . مؤثرترين معالجه براي گوساله‌هاي مبتلا به آرتريت مهيا آوردن امكان دسترسي آسوده آب و خوراك براي آنها مي‌باشد تا از گرسنگي و دهيدراتاسيون آنها پيشگيري شود . همينطور اضطراري ميباشد يك سري بار در روز در اختيار اين گوساله آب و خوراك قرار دهيد تا استارت به بهبود كنند . خوشايندترين جنبه اين بيماري اين هست كه زماني كه پديدار مي‌شود، مقطع كافي براي بهبودي تعداد فراوان گوساله‌هاي مبتلا خواهيد داشت . مفاصل براي بهبودي بي نقص نياز به هفته‌ها تا ماهها بازه زماني دارند و پس از آن گاوها آغاز به ارتقاء مي‌نمايند . 
پيشگيري 
از آنجائيكه درصد متعددي از گاوهاي سالم دارنده M .bovis در دستگاه تنفسي فوقاني هستند، تقريباً براي پرورش‌دهندگان، با دقت به اينكه تمام گاوهاي آن‌ها از منابع بيروني هستند . اجراي روش‌هاي بيوسكوريتي براي پرهيز از ورود مايكوپلاسما به فارم‌هاي آنها تقريباً نا ممكن هست . با وجود اين، پرورش‌دهندگان گاو و گوساله بايد يك پروتكل بيوسكوريتي دقيق در هنگام ورود گاو جديد به گله در نظر بگيرند . از آنجائيكه بيماري مايكوپلاسموز سپس از BRDC چهره مي‌دهد، مهم‌ترين جنبه پيشگيري از پنوموني مايكوپلاسمايي (مايكوپلاسما پنومونيه) كاهش كارداران استرس‌زا براي گاوهايي مي باشد كه دچار ميباشند . بايد عملكردهاي مشابهي براي پائين آوردن خطر BRDC انجام عر تا شايسته ترين فعاليت براي كاهش خطر مايكوپلاسموز انجام گردد . واكسيناسيون مناسب، برنامه‌هاي تغذيه‌اي، تقويت برنامه‌هاي مواد معدني منجر بسط سيستم ايمني گاوها مي گردد و سبب ميگردد آنان كمتر به BRDC و مايكوپلاسموز در گير شوند . تعداد گاوهاي خريداري شده در هر مدت نبايد بخش اعظم از گنجايش امكانات باشد گوساله‌هاي با ضعيف يا داراي ريسك ابتلاي بالا نبايد خريداري شوند مگر اينكه از نزديك ارزيابي شوند و به سادگي براي درمان كنترل شوند . همينطور تفنگ مايع‌خوران و بلوس‌خوران بايد در در ميان هر توشه استفاده وقتي كه به يكسري گوساله به صورت رديفي خورانده مي‌شود بايد ضدعفوني شوند . شناسايي و درمان حيوان ها بيمار به طور اول نه‌تنها تعداد موردها مزمن و مرگ‌ومير گوساله‌ها را كاهش مي‌دهد، بلكه سبب ساز كاهش نشر بيماري در ميان جمعيت گاوهاي گوشتي مي‌گردد . 
خلاصه 
مقاله مايكوپلاسما يكي از مهّمترين علل پنوموني و لنگش مربوط به آن در گاوهاي گوشتي پرواري ميباشد . فراواني و شدت بيماري در دهه اخير به طور سرعت بالا در حالا پرورش مي‌باشد .شناسايي نخستين و معالجه موارد مريض و برنامه هاي كلي مدير شروع و شدت بيماري را كاهش مي‌دهد . در‌صورتي‌كه به بيماري مايكوپلاسما مشكوك شديد، با پزشك دامپزشك خويش تماس بگيريد . در صورتيكه اين بيماري سريعاً شناسايي نشود، قادر است منجر ضررهاي اقتصادي و مديريتي در يك فارم شود . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/25 ساعت: ۰۶ توسط:makian :

به كار گيري از وسايل مناسب و بهداشتي تخم مرغ ها

8- 
در تمامي اوقات بستر را خشك نگه داشته وهر از چندين گاه آن را بده بستان نمايد0 تهويه صحيح به كم آب نگه داشته شدن بستر كمك شايان توجهي مي كند 9- با اعمال رئيس تغذيه اي مخصوصا درالوج ساخت ودر فصول گرم سال از كاهش ضخامت پوسته و ساخت تخم مرغ هاي غير استاندارد , تا آنجا كه مقدور مي‌باشد بكاهيد . 
10- با به كار گيري از وسايل مناسب و بهداشتي تخم مرغ ها را عده اوري وحمل كند . 
11- تخم مرغ هاي نا مرغوب وغير استاندارد از قبيل ترك برداشته بي رنگ ويا دارنده لكه رنگي خيلي برزگ وكوچك وزياد كثيف را از ساير انقطاع كنيد . 
12- پس از عده اوري تخم مرغ ها را در او‌لين فرصت با به كارگيري از ضد عفوني نمائيد به خاطر داشته باشيد كه در اين عمليات تنها آن جمع از اجرام ميكربي كهدر روي پوسته هستند از ميان مي‌روند در حالي كه ميكرب هاي دلخل تخم مرغ ها همچنان زنده باقي مي مانند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

13- قبلي از عده اوري و انتقال تخم مرغ ها دست هاي خود را با استفاده از اب و ماده ي شوينده موثر به طور كامل شستشو و ضد عفوني فرمائيد . 
14- تخم مرغ هاي عده اوري شده را قبلي از گذاشتن كارتن هاي مراقبت در وسايلي كه توده كرده ايد در شبكه هاي مردمي نگهداري كنيد فردا مي توانيد آنان را در محل هاي ذخيره قرار دهيد در حالتي كه قرار است تخم مرغها براي مدتي ذخيره شوند بايد انها رادر اطاق هايي كه درجهي حرارت انها بين 13تا 18 جايگاه ي سانتي گراد ونيز روطوبت شان 75درصد هست نگهداري شود . 
15-از عرق كردن تخم مرغ ها جلو گيري فرماييد اين عرق كردن در زماني كه انها از محل هاي سرد به اطاق هاي گرم انتقال مي يابد مي تواند واقعه بيفتد كه مي بضاعت و توان انها را در اطاق هايي كه جايگاه ي حرارت انها كنترل مي شود نگه داري كرد . 
بهداشت 
تخم مرغ ها: راه و روش هاي مختلفي جهت محافظت تندرست و بهداشت تخم مرغ ها اعمال مي شود .شيوه موضوع به كارگيري بستگي ته عوا ملي مثل تعداد تخم مرغ . دسته استعمال از جوجه ها تاريخچه وقوع بيماري ها و قيمت وسايل و مواد مصرفي دارد . در مزارع كوچك ممكن است حتي برنامه ضدعفوني كردن در دربين نباشد وتخم مرغ ها را در انها در اطاق هاي تميزي براي برهه زماني كوتاهي ذخيره كرد وبعد به شركت هاي جوجه كشي مي فرستند .براي مزارع پرورشي تبارك خوبتر ميباشد كه انها براي اتخاذ پيشبيني ها اضطراري در خصوص نگهداري ضد عفوني وحفظ مورد ها بهداشتي با دامپزشكان كارشناس با تجربه و ساير متخصصين دست اندركار مشورت كنند .در ذيل به رويه هاي متداول در مورد ضد عفوني تخم مرغ هاي جوجه كشي اشاره مي شود . 
دود 
دادن: استعمال از دود حاصل از برخورد شيميائي ايجاد گرديده في مابين فرمالين و پرمنگنات , براي مدت هاي مديدي مي باشد كه در ضدعفوني وكاهش بار ميكربي تخم مرغ ها مورد به كار گيري قرار مي گيرد . 
هر يكسري كه در سال هاي اخير به علت تاثيرات سو اين گاز در روي انسان , مرغ داران تمايل كمتري به به كارگيري از ان از خويش نشان مي دادند ولي امروزه دوباره با اهميت بيشتري كه در زمينه ضد عفوني تخم مرغ ها پيدا كرده از ان در مسئله گندزدايي از تخم مرغ ها , به ويژه تخم مرغ هاي جوجه كشي استفاده مي شود . 
اسپري 
نمودن مواد ضد عفوني يكي ديگر از رويكرد هاي مسئله به كار گيري در زمينه ي ضد عفوني تخم مرغ ها مي‌باشد وبدين ترتيب اعمال مي شود كه آن‌گاه از عده اوري تخم مرغ ها انها را روي تخم مرغ ها مي پاشند كه مي تواند در صورتي كه با لحاظ متخصصان نوعي اسپري تعيين گرديده و به اندا زه مجاز اسپري گردد اثر گذار باشد . 
استفاده 
از اشعه ماورا بنفش استعمال از خاصيت گند زدايي اشعه ماورا بنفش يك عدد ديگر از منش هاي ضد عفوني نمودن تخم مرغ ها مي باشد كه امروزه وسايل و اسباب مورد نياز براي اين شيوه دراغلب مرغداري ها مهيا است كه انها مي توانند درزمينه ضد عفوني كردن تخم مرغ ها از انها با رعايت اصول توصيه گرديده به كارگيري كنند . 
شستشوي 
تخم مرغ ها برخي از ساخت كنندگان ترجيح مي دهند كه تخم مرغ هارا بشويند .در حالتي كه وسايل و تجهيزات لازم موجود باشد شستشو كردن مي تواند روش موثري در بهداشت تخم مرغ هاي جوجه كشي مي تواند محسوب شود . اما در حالتي كه ذرجه ي حرارت اب موضوع استعمال زير تر از عرصه سفارش شده رسد ويا تعداد اجرام ميكروبي جان دار يشتر از توان ضد عفوني كنندگي اب باشد مي تواند خود آب به تكثير دست اندركاران بيماري زا كمك كند . درجه ي حرات آب مصرفي مي بايست هميشه بيشتر از درجه حرارت تخم مرغ باشد . آب مورد استفاده نبايد دوباره بازگشت داده شده وبار دوم از ان به مراد ضدعفوني كردن به كارگيري شود در حالتي كه ازروش غوطه ور كردن به كار گيري مي شود مي بايست اب مصرفي به دفعات و بهطور منظم عوض گردد و بيشتر از 200 عدد تخم مرغ را در يك گالن اب حاوي مادهخي ضد عفوني پيشين از تعويض ان شستشو نشود . غوطه ور كردن تخم مرغ ها نبايد عمده از 3 دقيقه ارتفاع يكشد واين غوطه ور كردن به فيس كامل انجام پذيرد و قبل از اين‌كه در داخل برنامه خردسالان جايگاه منحصربه‌فرد نگهداريقزاز داده شوند به طور كامل كم آب گردند . براي به كار گيري از ابي كه مجددا رجوع و برگشت مي كند با يد از وسايلي كه تراز ماده ضد عفوني كننده رابه طور تروتميز تهيه مي كنند استفاده شود كه اين نوع شوينده ها بايد مجهز به سيستم ضد عفوني كننده نهائي با استفاده از محلول هايي كه مجدد رجوع داده نشداند باشد .(براي كاهش آلودگي) در موضوع شستشوي و ضد عفوني تخم مرغ ها امروزه اثاثيه و دستگاهاي موثري به بازار آمده كه مفيد بودن انها بستگي به روش استعمال وبه كار گيري نكات توصيه شده در اين زمينه دارااست . براي شستشوي تخم مرغ ها مي بايست صرفا از آبي‌رنگ كه داراي كيفيت بالايي ميباشد استفاده شود كه اندازه آهن موجود در آن كمتر از 2 نصيب در ميليون مي‌باشد . 
مواد 
ضدعفوني كننده: مواد 
ضد عفوني كننده مختلفي به وسيله كارخا خير جات سازنده ي اين گونه مواد ساخته شده ودر بازار با اسامي و ماركهاي گوناگون وجود دارند . ضدعفوني كننده هاي بر پا يه كلرين از گزاره مهم ترين اينهاست كه در مرحله گسترده براي ضد عفوني نموده وسايل وتخم مرغ ها قضيه استعمال قرار مي گيرند . 
نشان 
داده شده مي باشد كه تركيبات چهار تايي آمونيوم از جمله ضد عفوني كننده هايي ميباشند كه مي توانند در موضوع گندزدايي تخم مرغ ها قضيه استفاده قرار گيرند ودر كل دارنده مزاياي زير مي باشد : بي 
ضرر براي تخم مرغ هاي جوجه كشي داشتن 
دست‌كم باقي باقي مانده مواد سمي در روي تخم مرغ ها بي 
ضرروزيان براي افراد ووسايل داشتن 
بها مطلوب


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/23 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

آنتي بيوتيك موجود در خوراك دام

۵-فيتوبيوتيك‌ها: 
تركيبات نخستين و ثانويه گياهي به شمار مي‌روند كه به تيتر جايگزيني براي آنتي بيوتيك ها مطرح گرديده اند . از گياهان، ادويه جات و عصاره گياهي (عمدتاً اسانس‌ها) تحت عنا وين متعدد بوتانيكال ، فيتوبيوتيك‌ها يا اين كه فيتوژنيك‌ها نام برده مي‌شود . فيتوبيوتيك‌ها به استدلال اثرات شناخته شده‌اي كه براي درمان سنتي و جايگزيني دارويي دارند، اكثر شناخته شده‌اند . فعاليت فيتوبيوتيك‌ها توسط تركيبات نخستين و ثانويه اعمال مي گردد . طيف وسيعي از اثرات فيتوبيوتيك‌ها در تغذيه دام مطرح شده مي‌باشد كه مي‌توان به مواقعي از جمله تحريك مصرف خوراك، خاصيت ضدميكروبي، ضدكوكسيديوز، ضدانگل و محرك سيستم ايمني اشاره نمود . اين خاصيت مثبت منجر گرديده است كه فيتوبيوتيك ها به عنوان يك عدد از جديدترين افزودني هاي خوراك دام و طيور مورد توجه قرار گيرند . 

۶-ضدعفوني­ 
كننده ­ها: از گزاره افزودني هاي غذا دام و طيور مي‌باشند كه به مراد پرهيز از آلودگي طعام به ميكرو ارگانيسمهاي مضر و انتقال انها به بدن حيوان ها از آنان به كارگيري مي‌گردد . خوراك دام و طيور در معرض آلودگيهاي مختلفي مي‌باشد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام
۱-۶- آلودگي با باكتريها: باكتريهايي نظير سالمونلا و كمپيلوباكتر در فيس وجود در طعام مي توانند سبب پيدايش بيماري و تلفات ناشي از آن در حيوان‌ها گردد . 

۲-۶- 
آلودگي با ويروسها: در دوران شيوع بيماريهاي ويروسي مثل نيوكاسل،گامبورو، برونشيت و آنفلوانزاي فوق وخيم طيور، دان 
مي تواند ادله مهمي براي انتقال بيماري از گلهاي به گله ديگر باشد . . 

۳-۶- آلودگي با قارچها: قارچها بواسطه فراواني و پراكندگي اسپور آن ها در تمام مكانها در صورت آماده شدن موقعيت مناسب به سرعت شروع به تكثير كرده و بعضا از مدل هاي قارچها سم ايجاد مي كنند . به عنوان نمونه قارچ آسپرژيلوس به راحتي دان را آلوده و كثيف و مشكل‌ها متعاقب آن را براي حيوان ساخت مينمايد . 

۷-توكسين 
بايندرها اصطلاح توكسين بايندر به آن جور از افزودني هاي طعام دام و طيور اطلاق مي شود كه با هدف پيشگيري از انتقال سموم (عمدتا سموم قارچي يا مايكوتوكسين ها) از طعام به تن و بعد توليد ها دام، طيور و آبزيان در فرمول جيره غذايي اين حيوانات قرار مي گيرند . مهمترين مواد جاذب مايكوتوكسينها آلومينوسيليكاتها، زئوليت، كربن فعال، ديواره سلولي مخمر، الياف ميكرونيزه، باكتريها و پليمرها (كلستيرآمين و پلي وينل پيروليدون) مي باشند كه بصورت تكي يا تركيبي به كار گيري ميشوند . توكسين بايندرها بسته به تعداد سمومي كه مي توانند به خود جذب كنند به دو نوع تك جزئي و يك سري جزئي تقسيم مي شوند . در جدول زير مهمترين مايكوتوكسين ها و مكانيسم عمل آنها كر گرديده است . 

دسته 
مايكوتوكسين اثرات سمي مكانيسم كار درسطح سلولي و مولكولي آفلاتوكسين آسيبهاي 
كبدي-تخريب ژنوم-تشكيل تومور تضعيف 
سيستم ايمني 
تشكيل 
DNA adduct-پراكسيداسيون ليپيد فعالسازي 
زيستي توسط سيتوكروم p450 
اكراتوكسين 
A آسيبهاي كليوي-تخريب ژنوم-تغيير سيستم ايمني اثر روي سنتز پروتئين-ممانعت از ساخت ATP سم 
زدايي به وسيله پپتيدازها 
پاتولين آسيبهاي 
سيستم ايمني- موتاسيون در شرايط invitro ممانعت آنزيمي به طور غير مستقيم تريكوتسن 
ها(سم T2, DON) آسيبهاي خوني- تغيير و تحول سيستم ايمني- آسيبهاي پوستي القاي اپوپتوزيس در سلولهاي خون ساز و سلولهاي ايمني بدن-اثر روي سنتز پروتئين تغييرات 
غير نرمال در ايمنوگلوبولين ها 
زيرالنون كاهش 
باروري و توليد مثل 

اتصال 
به گيرنده هاي استروژني بيواكتيواسيون 
توسط ردوكتازها 
فومونيسينB1 تخريب 
سيستم روان مركزيCNS- آسيبهاي كبدي-تخريب ژنوم-تضعيف سيستم ايمني ممانعت از ايجاد سرآميد اثرمنفي 
روي نسبت اسفنگانين به اسفنگوزين 
اثر 
منفي روي چرخه سلولي 


حد مجاز برخي از مايكوتوكسين ها در مواد خوراكي مطابق مصوبه شوراي اتحاديه اروپا(۲۰۰۶) در جدول زير ذكر شده مي باشد . 

نوع 
مايكوتوكسين مواد 
خوراكي 
حداكثر 
مرحله مجاز در طعام با ۱۲ درصد رطوبت (ميكروگرم در كيلوگرم) اكراتوكسين 
A(OTA) غلات و فراورده هاي غلات ۲۵۰ طعام 
مصرفي طيور ۱۰۰ دي 
اكسي نيوالنون(DON) غلات و فراورده هاي آن به جز ذرت ۸۰۰۰ ذرت 
و كالا هاي آن ۱۲۰۰۰ طعام 
بي نقص يا مكملهاي غذايي دامي ۵۰۰۰ فومونيسين(FB1+FB2) خوراك 
كامل يا مكملهاي غذايي طيور ۲۰۰۰۰ زيرالنون(ZEA) غلات 
و فراورده هاي آن به جز ذرت ۲۰۰۰ ذرت 
و فراورده هاي آن ۳۰۰۰ 

۸-آنتي 
اكسيدانها: از گزاره افزودني هاي طعام دام و طيور هستند كه آنان را از تغييرات پاره اي و كيفي نگهداري مي نمايند . آنتي اكسيدانها به اين خواسته به فعاليت گرفته مي شوند كه از تجزيه اكسيداسيوني قسمت هايي از غذا كه نسبت به اكسيژن اساسي ميباشند دوري كند . از پاراگراف آنتي اكسيدانهاي طبيعي ويتامينها E و C و بتاكاروتن مي باشد كه از اكسيداسيون مواد در بافت هاي حيواني و غذاهايي با منشأ حيواني جلوگيري مي نمايند . 

۹-ويتامين 
ها: گروهي از تركيبات آلي پيچيده مي باشند كه به اندازه فراوان ناچيز در مواد خوراكي وجود دارا هستند و براي هضم و جذب مواد خوراكي ديگر مورد نياز مي باشند و فقدان هر كدام از آن‌ها موجب ايراد خاص در فرآيند محافظت و پرورش مي شود . بسياري از ويتامين ها به وسيله تن موجود زنده ساخته مي شود و گاهي واقعه مي افتد كه مقدار ساخته شدن ويتامين در بدن كفاف نياز را نمي كند و مي بايست در جيره خوراكي ويتامين به فيس تكميل كننده وجود داشته باشد تا نياز تامين شود .جدول ذيل نشانه ها نبود ويتامين ها را در طيور نشان مي‌دهد . با توجه به بيماريهاي ذكر شده ويتامينهاي صنعتي قادر است از مهم ترين افزودني هاي طعام دام و طيور مطرح باشد . كمبود 
ويتامينها علائم كمبود ويتامين 
A شبكوري، كاهش توليد تخم مرغ و كاهش جوجه درآوري ويتامين 
D نرمي استخوان، انحنا در پاها، تأخير در رشد، كاهش كيفيت تخم مرغ ويتامين 
E كاهش رشد، خونريزي سلولهاي مغزي، كاهش ساخت تخم مرغ و مرگ و مير جوجه ها ويتامين 
K كمخوني، تأخير در لخته شدن خون ويتامين 
تيامين B1 كاهش اشتها، لاغري و از عمل افتادن دستگاه عصبي ويتامين 
ريبوفلاوين B2 فلجي پنجه پا، كاهش جوجه درآوري و نارسايي در تخم مرغ ويتامين 
نياسين B3 عوارض استخواني و غير نرمال بودن پر ويتامين 
پانتوتنيك اسيد B5 كاهش رشد، كمخوني و ضعيف شدن استخوانها ويتامين 
پيردوكسين B6 كاهش جوجه درآوري و كاهش ايجاد تخم مرغ ويتامين 
اسيد فوليك B9 كمخوني، فلجي گردن و كاهش جوجه درآوري ويتامين 
كوبالامين پردرآوري ضعيف، ضايعات كليوي، كمخوني و كاهش اشتها 

۱۰-مواد 
معدني: تمام موجودات زنده براي زندگي به مواد معدني نياز دارند . اين مواد به دسته ماكرو(پرمصرف) و ميكرو(كم مصرف) طبقه بندي مي شوند . تاكنون احتياج دامها به ۲۹ ماده معدني اثبات شده است كه ۷ عنصر پرمصرف و ۲۲ عنصر كم مصرف ميباشند بعضي از اين مواد معدني با مصرف خوراك به چهره ارگانيك تامين نمي‌شوند و بايستي به غذاي دام اضافه گردند تا پرورش و ساخت بهبود يابد . امروزه استفاده از مكملهاي مواد معدني صنعتي در صنعت دامپروري متداول شده مي‌باشد و يكي از افزودني هاي طعام دام و طيور به شمار مي آيد . 

۱۱-اسيد 
هاي امينه: اسيد هاي آمينه بعنوان واحد ساختماني پروتئين ها نقش مهمي در تغذيه طيور، آبزيان و دام دارا‌هستند . اسيد هاي آمينه به دو تيم واجب و غير ضروري تقسيم مي شوند . اسيد هاي آمينه غير اضطراري گروهي ميباشند كه بدن مي تواند آن ها را از ديگر اسيد هاي آمينه و مواد غذايي بسازد . اسيدهاي آمينه اضطراري گروهي ميباشند كه بدن قدرتمند به ساخت آن ها نبوده و فقط از مواد غذايي با منشاء حيواني تأمين مي گردند . به خواسته بهبود پرورش و كامل شدن زنجيره ايجاد پروتئين برخي اسيدهاي آمينه به راه و روش صنعتي توليد و به عنوان يكي از افزودني هاي طعام دام و طيور مسئله به كار گيري قرار مي‌گيرد . 

۱۲-كوكسيديو 
استات ها (داروهاي ضد كوكسيديوز): كوكسيديو استات ها به منظور پيشگيري و معالجه انگلهاي دستگاه گوارش حيوان ها به كار گيري ميگردد . كوكسيديوز مهم ترين بيماري انگلي در طيور مي باشد كه توسط انگل تك ياخته اي از محصول آيمريا به وجود مي ايد . هفت جور مختلف آيمريا شناسايي شده اند كه قسمتهاي مختلف دستگاه گوارش را براي رويش و تكثير تعيين مي‌نمايند . داروهاي ضد كوكسيديوز به دو نوع داروهاي سنتتيك و يونوفورهاي پلي اتر تقسيم مي شود . داروهاي سنتتيك نيكاربازين، ديكلازوريل، سولفاكوئينوكسالين و… مكانيسمهاي كار منحصر به فرد درمقابل متابوليسم انگل دارا هستند . يونوفرها نيز بر شالوده مدل كاتيون، گنجايش نرخ انتقال و ساختمان به سه گروه تقسيم مي شوند . 

الف-يونوفرهاي 
تك ظرفيتي (مونووالان) نظير موننسين،سالينومايسين، و ناراسين 
ب-يونوفرهاي 
گليكوزيدي تك ظرفيتي(گليكوزيد مونووالان) مثل مادورامايسين و سمدورامايسين 
ج-يونوفرهاي 
دوظرفيتي (دي والان)مانند لازالوسيد 
۱۳- 
رنگدانه ­ها: اكثر در دان مرغهاي تخمگذار كاربرد دارا‌هستند چون مصرف كنندگان تخم مرغ، رنگ زرده طلايي يا اين كه نارنجي را مطلوب مي‌دانند از آنجايي كه طيور قوي به ساخت اين رنگدانه ها در تن خوديستند، بدين ترتيب اين رنگدانه ها را بايد به جيره غذايي طيور بيشتر نمود . اين رنگدانه ها به سادگي از شيوه جريان خون حمل ودر بافت زير پوستي و يا اين كه در زرده تخم مرغ ذخيره مي شوند . ولي از افزودني هاي معمول در غذا دام و طيور به شمار نميروند . 

۱۴-پلت 
چسبان ها: بايد اعتنا داشت ساخت و مصرف خوراك دام و طيور به فيس پلت به شرطي داراي منفعت خواهد بود كه كيفيت و استحكام طعام پلت شده بالا باشد و در اثر حمل و نقل در گير خرد شدن و تبديل به پودر نشوند . پلت ها ممكن است در طول عصر محافظت بر اثر فشار وارد بر كيسه ها يا اين كه هنگام حمل و نقل صدمه ديده، شكسته و خرد شوند و اندازه خاكه و در فيض پرت و هدر رفت طعام اكثر شود . براي كاهش خاكه پلت و ارتقا استحكام پلت از پلت چسبانها به كارگيري مي‌شود . متداول ترين و كاربردي ترين پلت بايندرهاي بر شالوده مواد معدني مثل بنتونيتها و آلومينيوم سيليكاتها مي باشند . 

۱۵-امولسيفاير: 
امولسيفاير ها موادي مي‌باشند كه يكنواختي مواد مغذي نظير اسيدهاي چرب، ويتامين هاي محلول در چربي و اسيدهاي آمينه را در مخلوط افزايش مي دهند . در صنعت پرورش طيور از مواد خوراكي داراي انرژي بالا مانند چربي و روغن به كارگيري مي شود . روغن نسبت به كربوهيدارت ها ارزان خيس بوده و موجب بهبود ضريب تبديل طعام مي شوند . به برهان كمتر بودن ترشحات صفراوي و به دنبال آن جذب ضعيف تر چربي در پرنده ها جوان، استفاده از مكمل­هاي امولسيفاير پيشنهاد مي شود . اين تركيبات علاوه بر بهبود به كارگيري چربي، موجب بهبود كيفيت و تسهيل فرآيند ايجاد پلت هاي خوراكي هم مي گردند . نكته اصلي در اين فرايند رئيس رطوبت در حين پلت كردن مي باشد . 

توده 
بندي و فيض گيري مكملها و مواد افزودني غذا دام و طيور در مجموع، نبايد بخش قابل توجهي از جيره را مشتمل بر شوند . به ويژه جيره دامهاي لبريز ايجاد و با دام و طيور پرواري كه به پروتئين و انرژي بيشتري نياز دارا هستند . نكته ديگري كه وجود دارااست اين هست كه اين افزودني ها معمولا نسبت به اقلام با اهميت جيره هزينه بالاتري دارا هستند . به همين دليل عرضه كنندگان مختلفي در قضيه مكملها و افزودني هاي غذا دام و طيور كار مي‌كنند . به سبب ساز موقعيت مختص ايجاد و نگهداري، امكانات مختص و آزمايشهاي كنترل كيفي لازم، كيفيت همگي ي توليدات جان دار در بازار يكسان نيست . به اين ترتيب پيشنهاد مي شود مستندات علمي مربوط به اثربخشي هر محصول تحليل و آن‌گاه به مقدار زمينه نياز تهيه و تنظيم شود . 

گروه علم بنيان ويوان، به تيتر يك عدد از توليدكنندگان افزودني هاي خوراك دام و طيور بيش از ۱۲ سال هست كه به عنوان تيم اي خوشنام در اين صنعت عمل دارد . افزودني هاي ساخت اين شركت مشتمل بر توكسين بايندرهاي تك جزيي و چندجزيي، انواع پلت بايندر و اكسيد منيزيم مي باشد كه با بيشينه و كمينه ي دما كيفيت در دسترس كارخانجات ساخت خوراك، دامداران و مرغداران عزيز قرار مي گيرد . 

جهت اخذ اطلاع بخش اعظم در قضيه توكسين بايندر معدني زرين بايندر اينجا را كليك نمائيد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/22 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

نقش تغذيه در موجودات زنده

آسموني : نقش تغذيه در موجودات زنده برهيچ كس پوشيده نيست . هر موجود جاندارداراي ويژگي دريافت انرژي از محيط محيط خويش و تغيير و تبديل و مصرف انرژي مي باشد . چگونگي دريافت انرژي ومواد مغذي مسئله نيازجهت مصرف انرژي و ادامه حيات زمينه علم تغذيه مي باشد، دانش تغذيه تركيبي ازدانش بيوشيمي و فيزيولوژي درجهت بررسي ويژگي هاي مواد خوراكي و چگونگي به كارگيري از آنها بوسيله دستگاه گوارش جانور زنده مي باشد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام
تغذيه فرآيندي ميباشد كه درطي آن سلولهاي تن حيوان قابليت به كار گيري از مواد شيميايي زمينه نياز خويش را جهت انجام مناسب واكنش هاي متابوليكي و شيميايي براي رشد، نگهداري (Maintenance)، عمل و توليد دريافت مي نمايد . شناخت ارتباط ها بين مواد مو جود در غذا ها و نياز سلول هاي مو جود زنده قبل از استعمال عملي و غذا دادن، ضروري مي باشد . در ابتدا بررسي دانش تغذيه نياز به آشنايي كليه اين روابط از حيث بيوشيمي و فيزيولوژي داريم . 
بطور كلي مواد خوراكي، تشكيل دهنده خوراك هستند و طعام ماده اي است كه جان دار زنده حاذق به ميل كردن آن و آن‌گاه انجام مراحل هضم و جذب بر روي آن باشد . در اكثر وقت ها غذاها، كليه مواد شيميايي مو جود در خوراك جهت موجود زنده قابل به كارگيري نيستند و مقداري از آن از طريق دستگاه گوارش دفع مي گردد . در علوم دامي با توجه به انگيزه ما از رشد دام ها كه ايجاد منابع غذايي با كيفيت جهت انسان مي باشد و ديدگاه هاي اقتصادي نيز در آن حائز اهميت مي باشند . 

ضرورت آشنايي فرآيندهاي غذايي صريح مي باشد . در پرورش حيوانات اهلي قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي باشد كه در برخي از شاخه هاي دامپروري تا 80% از كل هزينه رويش دام را هزينه تغذيه مشتمل بر مي شود . بنابراين در شرايط متعارف مديريت تغذيه بالاترين اهميت اقتصادي را در رويش دام به خويش اختصاص مي دهد . 

what 
livestock and poultry3 طعام دام و طيور چيست؟ 
هدف ما در بخش دامپروري تكميل مواد مو جود در طعام جهت پاسخگويي دقيق به مجموع احتياجات غذايي تن دام مي باشد . امروزه علاوه بر خوراك هاي طبيعي جهت تكميل جيره هاي غذايي به آن‌ها مواد مصنوعي افزودني نظير ويتامين ها، نمك و اسيدهاي آمينه مصنوعي نيز بيشتر مي كنيم ولي هيچكس نميتواند اطمينان داشته باشد كه غذايي كاملاً مطابق با نياز حيوان تهيه نموده ميباشد بلكه عملكرد ما در جهت نزديك كردن هرچه بيشتر تركيب طعام به نياز دام مي باشد . ويزگي يك متخصص تغذيه موفق، آشنايي دقيق مواد خوراكي و اثرات متقابل بين مواد خوراكي و نيز آشنايي دقيق ساختار فيزيولوژيك و آناتوميك دستگاه گوارش دام ميباشد . 

پس از آشنايي مواد خوراكي و طرز پاسخ دام به ماده خوراكي، كارشناس تغذيه بايد قوي باشد غذايي با بدون نقص ترين تركيب و با دست‌كم هزينه جهت توليد باكيفيت و اقتصادي، تهيه نمايد . خط مش هاي تهيه خوراك و تنظيم جيره غذايي در ادامه دروس تغذيه قضيه بررسي قرار خواهند گرفت . مواد مغذي(Nutrients) تركيبات شيميايي آلي و معدني مي باشند كه حاصل از فعاليت هاي كاتابوليسم و آنابوليسم در موجودات زنده ميباشند و درصورتي كه موجودي حاذق به ايجاد آن در بدن خويش نباشد، جهت ادامه حيات نياز به دريافت آن ماده مغذي از طريق خوراك دارااست . از جمله مواد مغذي مي بضاعت از آب، كربوهيدرات ها، چربي ها، پروتئين ها، املاح معدني و ويتامين ها را نام برد .دردرس اصول تغذيه دام به بررسي كليه اين مواد مغذي خواهيم پرداخت . 

بطور كلي بخش زراعت با انگيزه توليد مواد خوراكي جهت مصرف مستقيم به وسيله آدم و مصرف به وسيله بخش دامپروري به فعاليت توليد كشاورزي مي پردازد . 

what 
livestock and poultry2 غذا دام و طيور چيست؟ 
بخش بيشتر غذا هاي مسئله استفاده در پرورش دام با منشا گياهي مي باشند . گياهان با به كار گيري از انرژي خورشيد و فتوسنتز قوي به ساختن مواد مغذي مورد نياز خود هستند و مواد مغذي توليد گرديده را در جهت ايجاد اندام هاي گياهي و به منظور توليد مانند جهت توليد دانه ها به كارگيري مي نمايند . اين مواد مغذي ذخيره گرديده دربافت هاي گياهي، مسئله به كارگيري دام قرارمي گيرد . معمولاً تراكم مواد مغذي جان دار در دانه بيش از مواد مغذي ذخيره شده در ساير اندام هاي گياهي مي باشد و دانه ها قيمت بيشتري در تغذيه دام دارا‌هستند . مواد مغذي دريافتي به وسيله دام ها جهت رفع نيازهاي رشد، نگهداري و توليد موضوع به كارگيري قرار مي گيرد . پروتئين ها نقش ساختماني و نقش تنظيمي و نقش كاتاليتيك را در بدن برعهده دارند و از اسيدهاي آمينه تشكيل شده اند كه برخي از اسيدهاي آمينه بوسيله بدن دام ها قابل سنتز نيستند و بايد از طريق خوراك وارد تن شوند (اسيدهاي آمينه ضروري) . 

what 
livestock and poultry1 طعام دام و طيور چيست؟ 
كربوهيدرات ها در تن نقش ذخيره انرژي شيميايي(گليكوژن) و نيز انتقال انرژي شيميايي در درون تن را برعهده دارا هستند . ليپيدها وظيفه ذخيره انرژي شيميايي جهت تن و نقش تنظيمي و نيز نقش در فراهم نمودن ويتامين هاي محلول در چربي دارند .معمولاً اكثر مواد خوراكي زمينه مصرف در دامپروري داراي منشاء گياهي ميباشند و بخش اندكي از منابع خوراكي از بقاياي جانوران و توليدها فرعي تغذيه بشر آماده ميگردند . اما در هر دو بخش تركيب مواد تشكيل دهنده خوراك ها يكسان مي باشد و به صورت زير قابل طبقه بندي مي‌باشند . اين دسته طبقه بندي در آشنايي دقيق انواع مواد شيميايي موجود در خوراك ها حائز اهميت مي باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/21 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

باروري و بارداري در دامداريهاي مدرن

دوره 
جنسي در تخمدان بموازات تغييرات بروني در اخلاق دام، تخمدانها و ديواره پوست مخاطي رحم هم تغييراتي در طي عصر جنسي دارا‌هستند . رويش فوليكول در ديواره تخمدان همزمان با عصر فحل مي باشد كه كمي بعداز آن سبب رهاشدن تخمك از تخمدان (Ovulation)و ورود آن به ابتداي لوله رحمي هست . فوليكول قابل لمس و حس كردن ركتال ميباشد اما اين دستور ميبايست فراوان با احتياط انجام گيرد زيرا لمس زير فشار سبب رها شدن تخمك از تخمدان خواهد شد . 
در محل فوليكول بعداز خروج تخمك سنتز جسم زردرنگ شروع مي شود كه كار جسم زرد زمان عصر في مابين فحلي را معلوم مي‌كند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

جسم 
رنگ زرد Corpus luteum : به غده اي اطلاق ميگردد كه ذيل تحريك هيپوفيز قدامي (آدنوهيپوفيز) پس از رها شدن تخمك از تخمدان تشكيل ميگردد و عمدتا ترشح هومون پروژسترون را بعهده مي گيرد . 
درصورت بارورنگشتن به آن جسم زرد رنگ عصر اي ((Corpus luteum periodicum گفته مي‌گردد . 
در رخ بارورگشتن به آن جسم زرد بارداري (Corpus luteum graviditatis) گفته ميشود . 
انحلال تدريجي آن تحت تحريك پروستاگلاندين مي باشد كه رنگ آن سفيد مي گردد . 
درصورت بارورگشتن و پس از تشكيل آخرين جفت (Placenta)و طي زمان بارداري هورمون پروژسترون در جفت نيز ساخته ميشود . 
جسم 
رنگ زرد شبه بارداري Corpus luteum pseudograviditatis چه است ؟ لقاح(Fertilization) 
فعاليت تركيب و مخلوط هسته هاي اسپرم و تخمك و تشكيل نطفه يا اين كه زيگوت (Zygote) لقاح ناميده ميشود(Impregnation , Conjugation) . 
تحت ترشح هورمون پروژسترون زمان بارداري حمايت مي گردد و مقدمه ديواره رحم قبل از آشيانه گزيني و جايگزين شدن نطفه در رحم (Nidation & Implantation) تغذيه و پوشش حفاظتي نطفه را بعهده مي‌گيرد . 
كار لقاح در لوله رحم انجام گشته و نطفه در ديواره رحم جايگزين مي‌شود كه از اين بازه تغذيه و حمايت جنين به وسيله جفت (Placenta) آغاز مي‌شود . بازه زماني تشكيل جفت و كاشته شدن نطفه در رحم در ميان روز 11 تا 40 بعداز كار لقاح مي‌باشد و جفت كارآيي مطلق خويش را ياور با تشكيل گردش خون جنيني بدست آورده هست . دوره بارداري در گاو في مابين 270 تا 290 روز است . 
پروسه 
دوره فحل و در اختيار گرفتن آن يكي از كليدي ترين و اقتصادي ترين تدبيرها مديريتي در دامداريهاي امروزي شناسايي بموقع زمان فحل و در قبال آن تلقيح تصنعي و مصنوعي گاو در مدت مناسب است . 
دو 
اختلال داراي اهميت در كنترل و تحليل زمان فحل مشتمل بر موارد تحت هست : الف: 
غفلت كردن در شناسايي و عدم ظريف در دست گرفتن به وسيله كاركنان دامداري ب: 
نادرست ، تعبيروتفسير و تعبير و تفسير غلط در تشخيص فحل نتيجه آن بازه زماني غلط تلقيح تصنعي و مصنوعي در دامداري مي‌باشد . 
پرسنل كارآزموده و چابكدست دامداري ميدانند كه شناسايي دوره فحل بسته به تعدادي نماد تغييررفتاري بروني دام نيست بلكه علائم زيادي نيز در اين فرمان وجود دارا‌هستند كه در زير كارايي بر شناسايي آن ها خواهد بود . 
هرچه 
علائم تشخيص عمده بهمان اندازه تشخيص بارزتر و سهل تر !!!! مطمئن 
ترين علائم • 
پرش بر روي دامهاي گله (برخي مواقع روي انسانها) • 
تحمل جفتگيري گاو فحل هنگام پريدن گاوهاي ديگر • 
ليسيدن خود و گاوهاي جانبي يا دست اشخاص (دست خود را پيش صورت گاو نگاه داريد) • 
ماليدن گاو فحلي به گاوهاي ديگر • 
تورم فرج • 
سرخ، آبكي و تربودن ديواره دهليز مهبلي • 
معلق شدن مايع مخاطي و واضح از دهانه مهبل • در اولِ دم گاو لكه هاي محكم و خوني ديده مي شود . 
برخي از اين علائم قابل تشخيص از دور نيز مي باشند اما براي تشخيص دقيق ميبايست از نزديك در دست گرفتن گردند . 
علامت ها 
ديگر (اطمينان كمتر) • 
بي آرامي و كشيدن حلقه گردني در اصطبل • 
شيهه كشيدن • 
قليل اشتهايي • 
كاهش شيردهي • 
خم كردن ناگهاني كمر در اثر فشارآوردن روي كمر گاو در اختيار گرفتن 
روزانه نه تنها شناسايي علامتها دوره فحل كليدي براي تشخيص مي باشند بلكه تدابير مديريتي و هدفدار و منحصر به فرد به هر دامداري نيز در دستور تشخيص نقش بسزايي اجرا مي‌نمايند . 
در بعضا از دامداريها در دست گرفتن روزمره دام تلف شدن مقطع تلقي ميشود البته مشاهدات نشانگر آن مي‌باشد كه در دست گرفتن روزانه حداقل دو توشه بطور مرتب (صبح و عصر) نتايج مثبتي را دارد . 
در دامداريهاي مدرن تشخيص ندادن زمان فحل بعنوان يك ضرر اقتصادي براي آن دامداري محسوب مي گردد بدين ترتيب كنترل ظريف و آراسته روزانه امري مي باشد استلزامي و اقتصادي . 
از اقدامات رئيس مدبرانه در دامداريهاي مدرن مكلف كردن يك شخص براي تشخيص دوره فحل هست اين شخص دامها و حركات و خلق و خوي آن ها را مي‌شناسد و اكثر وقت ها تقويم فحل در كنار خويش داراست و مشاهدات خود را نگارش مي‌نمايد (نگارنده حافظه و ذهن خويش را مراقبت ميكند) . وي مي داند كدام گاو مشكوك به فحل مي‌باشد و آن را علامت گذاري مي‌كند تا مجددا در طي روز حركات و رفتار آن را زير در دست گرفتن داشته باشد . 
هدف كليدي در دامداريهاي مدرن شناسايي بموقع فحل و تلقيح تصنعي دام مي باشد زيرا شناسايي درست فحل و پيروزي در اولي تلقيح تصنعي از ديدگاه اقتصادي زياد اثرگذار ميباشد . (باروري و بارداري مرتب و منظم دامها در دامداريهاي مدرن آرزوي هر دامدار ميباشد) . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/20 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

پاها و شكل قرارگرفتن آنها گاو ها

اها 
و شكل قرارگرفتن آن‌ها - 
پاهاي جلو پاهاي جلو مي بايست بي واسطه وبدون خميدگي به بدن وصل گرديده باشند و بيش از حد بلند يا اين كه كوتاه نباشند . همچنين فاصله دو پا،‌نشان دهنده پهنا سينه مي باشد . پهنا سينه ميانگين ويا بيش ازحد ميانگين درعمر اقتصادي حيوان وشيرواري گاو اثر دارد . 

پاهاي عقب خوب مي‌باشد بدانيد كه حالت دو مفصل خرگوشي گاو درشيرواري آن اثر دارااست . به طوري كه هرچه مفصل پاهاي عقب گاو دقيق خيس باشد،‌گاو شيروارتر هست . به علاوه پاهاي عقب گاو درمنظر پشتي بايستي بي واسطه و سواي انحراف به داخل بدن وصل باشند . به طوري كه بتوان مستطيلي را في مابين دو پاي عقب گاو رسم كرد . اگر دو مفصل پاهاي عقب گاو به هم نزديك و پاها و سم ها به بيرون گم راه باشند،‌كمترين ارزش را به آن گاو مي دهند . درحال حاضر آنكه پاها بايد فارغ از انحراف و مفصل هاي خرگوشي مي بايست با ران،‌ پاها و سم ها، موازي باشند . 
در‌صورتي‌كه پاهاي گاو را از پهلو نگاه فرماييد بايستي مفصل هاي خرگوشي پاهاي عقب داسي صورت باشند . اما مي بايست اعتنا كنيد كه گاهي ممكن مي باشد گاو به ادله انواع درلگن ويا عفونت،‌ سم ها و پاهاي خويش را به باطن كج نمايد . بدين ترتيب نبايد اين مسئله را با خميدگي داسي صورت پاهاي عقب غلط گرفت . 

ماشين آلات خوراك دام

6- 
ارتفاع پستان عقبي اين طول نشان دهنده گنجايش ساخت شير درگاو ميباشد . براي چك اين صفت كافي ميباشد مسافت زير فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو مقدار بگيريد . هرچه اين مسافت كمتر باشد، بهتر است . 
7- 
عمق پستان عمق پستان يعني تحليل شرايط كف پستان (به غير از نوك آن) با مفصل خرگوشي پاهاي عقب . البته صحيح ميباشد كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شير بيشتري را درخود جاي مي دهد،‌ولي يك پستان با عمق بيشتر(حجيم تر)زودتر به زخم و ورم پستان كثيف مي شود . 
براين اساس دربررسي اين صفت بايد به سن دام دقت كرد . به طوري كه هرچه سن دام فراتر رود، عمق پستان بخش اعظم مي شود . درتليسه ها مي بايست كف پستان نسبت به مفصل خرگوشي،‌حدود 3 انگشت(5 سانتي متر)بالاتر قرار گرفته باشد . 
8- 
نگه داراي پستان ها(ليگامان ها) نگه دارنده ها درحقيقت رباط هاي وسطي محفظه پستان ميباشند . اين رباط ها چنان درمنظره پشتي قرارگرفته اند كه به حيث مي آيد محيط پستان به دو نصيب تقسيم گرديده هست . رباط ها درحقيقت نگه داراي هاي حساس واوليه پستان ميباشند .همچنين ادله مهمي درنگه داشتن پستان درمحل حياتي خويش مي‌باشند . در صورتي‌كه حافظ پستان ضعيف باشد،‌پستان به وضعيت راحت و پاندولي درمي آيد . درنتيجه طول عمر اقتصادي گاو قليل مي شود . براين اساس هنگام خريد يك گاو شيري مي بايست اعتنا داشت كه درمنظره پشتي درحالي كه پستان پرازشير ميباشد ، اواسط پستان گاو ، خط وجود داشته باشد . همينطور اين خط و سوراخ بين پستاني،‌عميق و سراسر پستان را فراگير باشد . 
9- 
پهنا پستان هرچه عرض پستان گاو بيشتر باشد، دام اقتدار شيرواري بهتري دارد . همچنين طول قدمت اقتصادي آن نيز زياد مي باشد . براي چك اين صفت،‌درمحل اتصال پستان به تن وبرگشتگي موهاي دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهاي آن را اندازه گيري مي نمايند . اعتنا فرماييد كه هنگام محاسبه اين صفت نبايد گاو بدشكل ايستاده باشد وپاهاي عقب آن ازهم گشوده باشد . 
10- 
اندازه سرپستانك ها يك عدد ازمواردي كه بايد هنگام خريد گاو شيري زياد به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانك هاي گاو است . براي نظارت آنان بايد ارتفاع سرپستانك و حالت آنها را از جلو وعقب وپهلوي حيوان اندازه گيري كرد . يكسري وضعيت غير ارگانيك درپستانك وجود داردكه مي بايست به آنها اعتنا كرد . 
اين موقعيت ها عبارتند از: الف- پستانك ها نبايد به صورت پستانك هاي بز باشند وبه اصطلاح بزي نباشند . 
ب- پستانك هاي خيلي كلفت به درد شيردوشي نمي خورند . 
ج- شكاف پستانك ها نبايد بيش از حد ريز و يا گشاد باشند . 
ميزان مطلوب براي سرپستانك هاي جلو حدود 5 تا 6 سانتي متر وبراي رمز پستانك هاي عقب 4 تا 5 سانتي متر مي‌باشد . يعني بايستي رمز پستانك هاي جلو كمي بلندتر ازسرپستانك هاي عقب باشد . علاوه براندازه پستان ،‌ بايدتوجه داشت كه پستان هاي گاو شيري ورم كرده و گرم خيس از حد معمول نباشد . همينطور رنگ آن غير نرمال وزخمي نباشد . در شراي به گاو مشكوك هستيد،‌كمي از شير آن را دريك فنجان،‌ظرف يا پارچه سياه بدوشيد وبررسي كنيد تا مواد ريز خارجي و غيرعادي درآن چشم نشود . به اين روش،‌آزمايش فنجان سياه گفته مي شود . زيرا درپارچه يا ظرف سياه، دليل هاي ريز حاصل ازفعاليت باكتري ها و ميكروب ها به آساني چشم مي شوند . 
11- 
محل قرارگرفتن سرپستانك هاي جلو و عقب هنگام نظارت اين صفت مي بايست به شكل قرارگرفتن نوك پستانك ها و محل آن ها نسبت به محفظه پستان دقت كرد . اگر سرونوك پستان ها بيش از حد به نيز نزديك ويا ازهم به دور باشند،‌غير طبيعي است . 
براي تحليل محل قرارگرفتن سرپستانك ها مي بايست كل پستان گاو را به 4 نصيب تقسيم كنيم . به طوري كه نوك هرپستان مي بايست دروسط هريك از اين 4 نصيب قرارگرفته باشد . همينطور مسافت نوك پستان ها نسبت به نيز معادل ومتناسب باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/18 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

تاثير انتخاب پدر در پيشرفت ژنتيكي گاو

تاثير 
انتخاب بابا در ترقي ژنتيكي گاو طبق اظهارنظر متخصصان ترقي ژنتيكي در ايجاد و صفات ظاهري (تيپ) در كانادا معنا دار بوده و طبق آخري داده ها قابل دسترس متوسط ارتقاء ژنتيكي در پنج سال پيشين در گاوهاي هلشتاين 4 .5 كيلوگرم در شير و 0 .7 امتياز در شكل كلي تن در سال مي‌باشد . 
پيشرفت ژنتيكي به چهار استدلال بستگي داراست . 
افزايش تنوع ژنتيكي (تلقيج گاوهاي گله با اسپرم‌هاي گله‌هاي ديگر از همان نژاد) . 
كاهش 
فاصله نسل به وسيله تعيين دام‌هاي جوان‌تر به تيتر والدين نسل بعدافزايش دقت گزينش شدت انتخاب به معنا اندازه تعيين شايسته ترين حيوان‌ها به تيتر والدين ميباشد يعني چندين درصد از گله انتخاب شود كه در اين موضوع چهار رويه انتخاب وجود دارد: 1-انتخاب ماد‌رها تليسه‌هاي جايگزين در هر گله كه تنها سه درصد پيشرفت ژنتيكي در جمعيت را باعث مي شود يعني تعيين گاوهاي ماده‌اي كه از فرزندان آنها به عنوان تليسه‌هاي جايگزين در گله استفاده مي شود . اساسا گاوها در گله هاي زياد پرورش يافته و گوساله‌هاي به جهان آمده پس از تلقيح و آبستني وارد گله شيري ميشوند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

2-انتخاب گوساله‌هاي نر از ماد‌رها ممتاز براي برنامه تلقيح تصنعي و مصنوعي كه بيست و هفت درصد پيشرفت ژنتيكي را سبب ميگردد به طوري كه پسران اين گاوها در پايان، حدود هزار يا اين كه هزاران دختر در گله خواهند داشت . 
3-انتخاب تليسه‌هاي جايگزين از پدران ممتاز كه بيست ونه درصد پيشرفت ژنتيكي را به يار خواهد داشت . 
4-انتخاب گوساله‌هاي نر از پدران ممتاز به تيتر پدران آينده كه مهمترين شيوه گزينش با چهل و يك درصد پيشرفت ژنتيكي است . 
اين درصدها صراحتا اهميت انتخاب پدران و مادر‌ها ممتاز براي برنامه‌هاي اصلاحي را نشان مي‌دهد . بنابراين در يك نگاه اجمالي به تحليل ژنتيكي پروتئين شير گاو نر پر اسم و رسم استاربوك ، تأثير ظريف گزينش پدران گاوهاي نر آينده مشخص و معلوم مي‌گردد . تمام فرزندان اين گاو نر قسمتي از بهترين‌ها مي باشند . استارت مور رودولف و همه فرزندان رودولف در كانادا هر ساله آزمايش مي شوند . 
استاربوك بيست سال پيش متولد شده و EBV (ارزش ارثي: مقدار بها ژنتيكي كه يك گاو به فرزندان خويش انتقال مي‌دهد) پروتئين شير +10كيلو گرم به طور هميشگي داشته البته اين عدد بر مبنا بها ژنتيكي روز جاري حساب و كتاب گرديده مي باشد در صورتي كه اين گاو نر در سال 1984 رده اوليه را به خويش اختصاص داده بود به عنوان پدر گاوهاي نر كانادا موضوع استعمال قرار گرفت و فرزنان حاصل از تلقيح تصنعي و مصنوعي در ميان سال‌هاي هشتاد و پنج تا نود متولد شدند از تعداد دويست فرزند موجود آن همگي اثبات كردند كه متوسط -4 كيلوگرم براي پروتئين و -29 براي ساخت عمر دارا هستند اين قضيه ممكن مي باشد خيره كننده به نظر رسد كه گاو نري مثل استاربوك داراي فرزنداني هست كه متوسط ذيل صفر(منفي) دارا هستند اين پديده ميتواند دو علت داشته باشد: 1-پتانسيل 
ژنتيكي فرزندان استاربوك و مادران 2- كل ارتقا ژنتيكي پروتئين شير در نيمه سال 1980 نزديك به 40 كيلوگرم بوده اصلي اسن مي باشد كه از نظر اصلاحي پيشرفت چهره گرفته به طوريكه پسران برتر استاربوك خصوصا آيراستار +57 كيلوگرم EBV پروتئين داشته كه از بابا خود47 كيلوگرم عمده ميباشد . برحسب تصادف آيراستار برگزيدگان فرزند استاربوك مي باشد و دو‌مين فرزند استاربوك، هانوفرهيل لئوتنات با +54 كيلوگرم EBV پروتئين است كه در سال 1989 متولد گرديده مي‌باشد . 
بقيه فرزندان استاربوك EBV پروتئين +31 و پايينتر داشتند كه پاياني بار در سال 1999 آزمايش شدند . در سال1999 براي اولين بار ثابت شد كه از آيراستار بيش از حد به تيتر بابا گاورهاي نر جهان استفاده شده ميباشد . تنها در كانادا160 فرزند داشته كه بين سال‌هاي نود تا نود و چهار متولد شده‌اند واين فرزندان داراي ميانگين سي كيلوگرم افزايش پروتئين و ششصد و هشتاد و پنج پوند براي سوددهي طول عمر داشتند . دامنه تغييرات پروتئين از -7 تا +27 كه اختصاصي رودولف ميباشد متغير هست . بر پايه محاسبه اخير رودلف 15 كيلوگرم افزايش پروتئين و579 پوند سوددهي طول عمر دارااست . حتي اكثر از آيراستارمعروف كه بابا گاوهاي نر جهان مي باشد . ساخت آيراستار از استاربوك اهميت به كارگيري از بهترين پدران ممتاز براي توليد نسل آينده گاوهاي نر را نشان مي دهد اين زمينه در خصوص آيراستار و پسرش رودولف هم درست گو ميباشد . 
رودولف نزديك به 200 پسر را كه در ميان سال‌هاي نود و شش تا نود و هشت متولد شدند را پايين تست داراست در صورتي‌كه چه عمده آن‌ها هنوز ثبت نشده‌اند ولي پدر و مادر آنها دربين سي و سه تا نود و دو كيلوگرم و به طور متوسط شصت و سه كيلوگرم بازدهي پروتئين داشتند . مهمترين شاخصه اين گاورهاي نر جوان، داشتن ما‌درها ممتاز در كانادا و آمريكا مي باشد . 
بر 
شالوده تجربيات قبلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين گاوها از سال دو هزار ويك به سپس تصويب مي گردند فرزندان گزينش شده آنها دستكم پانزده تا بيست كيلوگرم پروتئين و ششصد پوند سوددهي ارتفاع قدمت فراتر از رودولف خواهند داشت . 
قيمت ژنتيكي براي ابلاغ واحد سنجش و شاخص هاي گاو نر هر سال ارتقاء مي يابد به طوري كه بيشترين و كمترين دما ميزان براي گاوهاي نر هلشتاين ممتار نزديك به يكصد براي پروتئين و دو هزار و سيصد براي سوددهي ارتفاع قدمت مي باشد در صورتي‌كه تعيين درست و هوشمندانه باشد با برنامه‌تلقيح تصنعي در سطح مزرعه به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش ژنتيكي در صفات اقتصادي مهم به وسيله افزايش وارياس ژنتيكي خواهيد داشت درصورتي كه چه ترقي ژنتيكي ذيل تأثير ارتقاء تنوع ژنتيكي، كاهش فاصله نسل و توجه بالاي تعيين مي باشد . شدت گزينش بالا مهم ترين استدلال آن به شمار ميايد . متوليان برنامه تلقيح تصنعي بايستي براي استعمال از حداكثر پتانسيل ژنتيكي پدرها، همت خويش را انجام دهند و به طور همزمان رشد دهندگان هم از پدران برنا ممناز در گله‌هاي خود براي پي بردن به هدف‌هاي پرورش استفاده نمايند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/16 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

هورمون‌ پرورش در ايجاد شير

‌‌جريان‌ 
عمومي‌ خون‌ ‌‌كاهش‌ اكسيداسيون‌ اسيد آمينه‌ و نيتروژن‌ اوره‌ خون‌ ‌‌‌‌كاهش‌ 
فيلتراسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌كاهش‌ 
اكسيداسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌افزايش‌ 
پاسخ‌ ايمني‌ بدن‌ اثر 
هورمون‌ پرورش در ايجاد شير ‌‌‌‌يكي‌ 
از آثار كلي‌ كاربرد هورمون‌ پرورش بهبود بازده‌ ايجاد شير ميباشد كه‌ از طريق: نقش‌ 
هورمون‌ رويش بر ظرفيت‌ سنتز شير در پستان‌ بوسيلهِIGF-I نقش‌ 
هورمون‌ رشد در تشديد و تاءمين‌ مواد غذائي‌ نقش‌ 
هورمون‌ پرورش در تشديد خون‌ اعمال‌ مي‌گردد . گاوهاي‌ شيرده‌ در مقايسه‌ با گاوهاي‌ گوشتي‌ داراي‌ هورمون‌ رويش اكثر و انسولين‌كمتري‌ هستند و اين‌ فرمان در ارتباط‌ با حركت‌ عنصرها غذائي‌ بسوي‌ غدد پستاني‌ براي‌ سنتر شيرمي‌باشد . انتخاب‌ براي‌ ايجاد شير موجب‌ افزايش‌ سطح‌ هورمون‌ رشد در خون‌ ميگردد بنابراين‌ تغييردر سطح‌ هورمون‌ رشد قادر است شاخصي‌ براي‌ پتانسيل‌ ايجاد شير باشد . گزارشات‌ متعدد حاكي‌ ازاين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ تزريق‌ هورمون‌ پرورش به‌ اندازه قابل‌ ملاحظه‌اي‌ 41-23 درصد، توليد شير راافزايش‌ مي‌دهد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

اثر هورمون‌ رويش بر ايمني‌‌‌‌‌تمايز لنفوسيتها در محيط‌ آزمايشگاهيin vitro بوسيلهِ هورمون‌ پرورش افزايش‌ يافته‌ و مشاهده شده‌است‌ كه‌ هورمون‌ رشد گاوي‌ و انساني‌ هر دو درصد سلولهاي‌ ماكروفاژ كننده‌ را افزايش‌ ميدهند . همچنين‌ در مورد هورمون‌ رشد انساني‌ مشخص‌ شده‌ كه‌ تشكيل‌ كلني‌ سلولهايT افزايش‌يافته‌ هست . محققان‌ نتيجه‌ گرفته‌اند كه‌ بافتهاي‌ ايمني‌ در بدن‌ نه‌ فقط به‌ عنوان‌ بافت‌ هدف‌ هورمون‌رشد محسوب‌ ميشوند بلكه‌ احتمالا در ايجاد هورمون‌ رشد نيز نقش‌ دارا هستند . اين‌ مطلب‌ با يافتن‌ mRNA هورمون‌ رويش در لكوسيتهاي‌ تك‌ هسته‌اي‌ خون‌ و در طحال، تيموس‌ ولكوسيتهاي‌ مغزاستخوان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ . 
اثر 
هورمون‌ رويش بر ساخت مثل (Lechniak(1999, نشان‌ اعطا كرد كه‌ هورمون‌ رشد بر روي‌ سعي گونادهاي‌ جنس‌ نر موِش ميباشد . عمل‌ هورمون‌ رويش از طريق‌ عامل‌ رشد شبه‌ انسولين(IGFI)واسطه‌گري‌ ميگردد . ثابت‌ شده‌كه‌ گيرنده‌هايIGF-Iدر بيضهِ انسان‌ و در ناحيه‌ اكروزوم‌ اسپرم‌ وجود دارد .ممكن‌ است‌هورمون‌ رشد بوسيلهِ غدد ضميمه‌ تناسلي‌ در جنس‌ نر نيز ترشح‌ شود چون آن‌گاه از وازكتومي‌ مقدارهورمون‌ پرورش غدد تناسلي‌ به‌ طور معني‌ داري‌ كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌هورمون‌ پرورش براي‌ كنترل‌ اعمال‌ متابوليك‌ بيضه‌ها لازم‌ مي باشد . هورمون‌ رويش بطور مخصوص موجب‌ پيشبرد تقسيم‌ اوليهِ اسپرماتوگوني‌ها مي‌گردد و در غياب‌ آن‌ به عنوان مثال در كوتوله‌هاي‌ هيپوفيزي‌اسپرماتوژنژ شديدا كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌افزايش‌ هورمون‌ رشد در تخمدان‌ تاثير گونادوتروپنيها را بر روي‌ تخمدان‌ افزايش‌ مي‌دهد . لذادر والديني‌ كه‌ در لقاح‌ خارج‌ از رحم‌ و انتقال‌ جنين، پاسخ‌ ضعيفي‌ به‌ گونادوتروپينها دارند، با تيمارهورمون‌ رشد قابل‌ معالجه‌ مي باشد . 
Chase و همكاران‌ (1998) نشان‌ دادند كه‌ هورمون‌ پرورش و گيرنده‌ آن‌ وIGF-Iنقش‌ داراي اهميت در عملكرد طبيعي‌ توليد مثل‌ و رشد فوليكول‌ دارا هستند Koller .و 
همكاران‌ (1998) نشان‌ دادندكه‌ هورمون‌ رويش تنظيم‌ كننده‌ فعاليت‌ تخمدان‌ است‌ ‌‌‌‌برخي‌ پژوهشگران‌ عقيده‌ دارند كه‌ با كاهش‌ تدريجي‌ اندازه هورمون‌ رشد بلوغ‌ جنسي‌ آغازمي‌شود . 
به‌ عبارت‌ ديگر در‌صورتي‌كه چه‌ تاثير مستقيم‌ هورمون‌رشد بر ترشح‌ و آزاد شدنLH نشان‌ داده‌نشده‌ است‌ ولي‌ به‌ نظر ميرسد كه‌ كاهش‌ غلظت‌ هورمون‌ پرورش به‌ عنوان‌ يك‌ علامت‌ متابوليكي‌ به‌مغز محسوب‌ مي شود و احتمال دارد باعث‌ تاءثير بر فاكتور آزاد كننده‌ هورمونهاي‌ گونادوتروپين‌ در مغزشده‌ و از آن‌ طريق‌ بر ترشحLH موِثر است‌ ‌‌‌‌در نشخوار كنندگان‌ تاءثير هورمون‌ پرورش بر روي‌ تخمدان‌ به‌ حضور گيرنده‌ هورمون‌ رويش كه‌ روي‌ جسم‌ رنگ زرد وجود دارد، مرتبط‌ است‌ تجزيه‌ 
هورمون‌ رشد ‌‌‌‌اگر چه‌ هورمون‌ پرورش در پلاسما، طول‌ قدمت باثباتي‌ دارد، تجزيهِ پروتئوليتيك‌ هورمون‌ رويش دربافتهاي‌ پريفرال‌ صورت‌ مي گيرد و بيش‌ از 90% هورمون‌ پرورش مترشحه‌ در كبد و كليه‌ تجزيه‌ ميشود .در نتيجه‌ پروتئوليز، ممكن‌ است‌ هورمون‌ رويش كاملاإ تجزيه‌ و به‌ اسيدآمينه‌ تبديل‌ شود، يا اين كه ممكن‌است‌ به‌ قطعات‌ كوچكتر تبديل‌ شده‌ و به‌ گردش‌ خون‌ پريفرال‌ گشوده گردد . 13ميزان‌ هورمون‌ پرورش در كبداز بين‌ مي‌رود، دركليه‌ هورمون‌ رويش دومرتبه‌ جذب‌ ميشود و درداخل‌ ساختارهاي‌ ليزوزمي‌ تجزيه‌مي‌شود . 
هورمون‌ 
پرورش نوتركيب‌ ‌‌‌‌اولين‌ موش‌ ترانسژنيك‌ هورمون‌ رشد بدست‌ آمده‌ است‌ . در آزمايش‌ آن ها با استفاده‌ ازروش‌ ريز تزريقي‌ منطقه‌ َ5 تنظيم‌ كنندهِ نسخه‌ برداري‌ ژن‌ متالوتيونينIرا كه‌ به‌ ژن‌ هورمون‌ رشدپيوسته‌ بود، به‌ يك‌ پيش‌ هسته‌ نر لقاح‌ يافته‌ با تخمكهاي‌ موش‌ ماده‌ انتقال‌ دادند و سپس‌ تخمها درماده‌هائي‌ كه‌ بطور كاذب‌ آبستن‌ شده‌ بودند لانه‌ گزيني‌ شدند . 
هورمون‌ پرورش جديد تركيب(rGH) در ژنوم‌تعداد كمي‌ از موشها جاي‌ گرفت‌ و در نتيجه‌ در شروع‌ سه‌ هفته‌ اول، رشد آن ها بيش‌ از فرزندان‌ غيرترانسژنيك‌ گرديد ‌‌‌‌در مطالعاتKopchick ‌و همكاران‌ (1991) نشان‌ داده‌ شد كه‌ وجود اسيدآمينه‌ 19 گليسين‌ در ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ براي‌ پرورش ضروري‌ است . وقتي‌ اسيدآمينه‌ 119 ژن‌ هورمون‌رشد از گليسين‌ به‌ يكي‌ از اسيد آمينه‌هاي‌ آرژنين، پرولين، لوسين‌ و ترپيتوفان‌ و ليزين‌ تغيير‌و تحول مي‌يابد،ت ظاهر هورمون‌ پرورش گاوي‌ در موشهاي‌ ترانسژنيك‌ كاهش‌ يافته‌ و موشها داراي‌ فنوتيپ‌ كوتوله‌مي‌شوند . 
ساختمان‌ 
ژن‌ هورمون‌ رشد ‌‌‌‌ژن‌ هورمون‌ رشد در انسانkb 2/6 و مشابه‌ ديگر پستانداران‌ است‌ ولي‌ نسبت‌ به‌ ژن‌ هورمون رويش جوجه كوچكتر است‌ پروموتور اين‌ ژنbp 500 مي باشد . كد ابتدا ترجمه‌ دراگزون‌ يك‌ و كد توقف‌ در اگزون‌ چهار قرار دارند . نقشه‌ ژنتيكي‌ ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ در شكل‌ 2-11نمايش‌ داده‌ ميشود . 
‌‌‌‌انتخاب‌ عناصر تنظيم‌ كننده‌ نسخه‌ برداري‌ براي‌ تظاهر ژن‌ هورمون‌ رشد، ابزار قوي‌ ديگري‌درآزمايشات‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عمل‌ هورمون‌ رويش در موش‌ هست . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/14 ساعت: ۰۵ توسط:makian :

كاربرد دستگاه شير دوشي

بيش از هر اتومبيل ديگري در گاوداري،دستگاه شيردوش گاوداري كاربرد دارااست و اگر كه توجه خاصي به آن شود نقش بسزايي در كسب درآمد گاوداري مي‌تواند داشته باشد . عمل دستگاه شيردوش گاوداري براين پايه هست كه شير را از پستان بسوي تانكر عده آوري شير منتفل ميكنند كه دست‌كم خطر به تندرست دام را دارددستگاه شيردوش گاوداري مي توانند علاوه بر در اختيار گرفتن و يا توليد بيماري ورم پستان در كيفيت شير نقش بسزايي داشته باشند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

واحد دوشنده ازقسمتهاي ذيل تشكيل شده است: 1)واحد دوشنده در دستگاههاي شيردوش گاوداري دارنده چهار فنجان پستاني مي باشد كه هر كدام ازآنها شامل يك روكش، يك لاينر قابل انعطاف ، يك لوله كوتاه ضربان (پالسيشن) و يك لوله كوتاه شير مي باشد . 
2) 
يك خرچنگي 3)يك 
لوله بلند شير 4) 
يك لوله بلند ضربان (پالسيشن) در 
مورد شير دوشي نكات مهمي وجود دارااست كه به شرح تحت هستند: - دسته دستگاه شيردوش گاوداري مي تواند باعث انتقال باكتري از يك گاو به گاو ديگر شود بنابراين ضدعفوني و شست و شوي تروتميز دستها با آب و صابون از مهمترين نكات در خلال شيردوشي ميباشد .- پرسنل شير دوشي بايستي همواره جامه تميز و پاكيزه ايي داشته باشند . 

موهاي بلندي كه روي شكم ، پستانها و قسمت عقب حيوان براي منزه نگهداشتن سيستم پستاني و شير بايستي مطلقا كوتاه شوند نمونه اي از سالن هاي شيردوشي مجهز به دستگاه هاي اثبات و به طور كامل توسعه يافته . 
فرآيند 
شيردوشي 1- 
منزه كردن وشستن پستان به 
مراد دو انگيزه پايين شستن پستان انجام مي شود: الف) براي از بين بردن كثافات . 
ب) 
آزاد سازي شيرتوسط تحريك پستان 2- 
خشك كردن پستان به كارگيري از حوله هاي كاغذي يكبار مصرف براي خشك كردن پستان سفارش مي شود . 
3- 
بازديد كردن شير گذشته از دوشش - مشخص كردن گاوهاي دچار به ورم پستان ( مشاهده دلمه ، در اين رخ به تكنسين خبر دهيد .) 

بيرون كردن باكتريهاي نوك پستان - 
فراهم سازي براي دوشش شير با تحريك پستان 4- 
اتصال واحد شيردوشي به پستان - نوك پستانها پيشين ازاستفاده و وصل شدن به دستگاه شيردوش گاوداري بايد خشك و منزه باشند .- لوله شير حد فاصل بين خرچنگي و كاسه پستانك مي بايست به حالت S نگاهداشته شود تا از ورود هوا به داخل سيستم جلوگيري بعمل آيد . 
- كلاهكها روي پستان مي بايست به اعتنا قرار گيرد . 
ياداوري مهم: خرچنگي بايستي حداكثر 1 دقيقه بعد از آن از شستن پستان وصل شود . (در غير اين صورت به استدلال كاهش هورمون آزاد كننده شير، شير كمتري بيرون مي گردد .) 
نصب صحيح و صحيح خرچنگي به پستان . 
5- 
بازديد - 
مراقب باشيد كه نصيب انتهاي سرپستان به باطن كاسه سر پستانها فرو نرود دوشش مي بايست با سرعت و ممتد انجام پذيرد . 
6- قطع كردن خوشه دستگاه شيردوش گاوداري از پستان- براي اين‌كه دستگاه شيردوش گاوداري از پستان جدا شود ،بايد سوپاپ خرچنگي را بطرف بيرون بكشيد . در اين وضعيت هوا دربين فضاي داخلي پستانك و كاسه پستانك وارد مي‌شود و منجر از دربين رفتن خلاء ميشود و خوشه شيردوشي از پستان جدا مي شود .- به اين موضوع اعتنا فرمائيد كه پستان بدون نقص دوشيده شود (با نگاه كردن به جريان شير در لوله هاي انتقال شير و راحت شدن و كوچك شدن پستان ميتوان فهميد .) 
- در شراي دوران شيردوشي فراوان طولاني شود موجب آسيب به بافت دقيق پستان مي گردد و ورم پستان ساخت مي شود . 
7- 
ضدعفوني كردن پستان با ماده ضدعفوني مناسب بايد ضدعفوني كردن انجام شود كه اين فعاليت سبب نرمي پوست نوك پستانها مي گردد . 
مجراي پستان در حدود نيم ساعت سپس از شيردوشي گشوده هست كه، خطر آلودگي پستان با ضدعفوني كردن كاهش مي يابد و در برهه زماني كم آبي ضدعفوني نوك پستان بسيار مؤثر مي‌باشد . 
در راه اسپري كردن سرپستان، بايد دوبرابر مواد به كار گيري شود تا نصف كارايي عالي را داشته باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/13 ساعت: ۰۵ توسط:makian :