ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

يزان گندم مصرفي براي دام

با اعتنا به غير دقيق و غير مستدل بودن آمار و ارقام ضايعات نان و نانوايي، براي صريح خيس شدن غرض با به كارگيري از آمار مربوط به گندم و ضايعات گندم زمينه را پي مي گيريم . جدول ۱ آمار مربوط به جمعيت مرزوبوم تا سال ۱۴۰۰ (با فرض ثابت بودن نرخ رويش ۶/۱)، مقدار گندم موضوع نياز هر ساله كشور(بر شالوده تابع توليد حساب و كتاب گرديده توسط محققين (۲))، ميزان گندم مصرفي براي ايجاد نان (با احتساب ۳۰% از گندم مورد نياز براي مصارف غير از ايجاد نان از گزاره تنظيم شيريني و ماكاروني)، ميزان ضايعات گندم دردو حالت ۲۵% ( ميانگين برآورد ضايعات فعلي گندم و نان در گزارش هاي مختلف) و ۳۰ % (حداكثر برآورد ضايعات كشور) و نهايتا ميزان سرانه ضايعات گندم طي ۱۵ سال آتي را نشان مي دهد . اطلاعات جدول ۱ نشانگر اين حقيقت است كه تا ۱۵ سال آتي روند ايجاد نان خشك و ضايعات نانوايي به جور اي مي‌باشد كه مواد اوليه واجب براي توليد كارگاه هاي بزرگ فرآوري در يكسري حوزه‌ از مرز و بوم را مهيا نمايد . بخش اعظمي از صنايع تبديلي كوچك و كارگاه هاي فرآوري محصولات كشاورزي در مملكت بر مبناي پيش بيني دسترسي دراز مدت به مواد اول كمتري در مقايسه با برآوردهاي فعلي از اندازه نان كم آب و ضايعات نانوايي ساخته شده اند . 

ماشين آلات توليد خوراك دامبه كار گيري 
از ضايعات نانوايي در تغذيهء تك معده اي ها در مطالعات زيادي ضايعات خشك نانوايي ((Dried bakery by products به تيتر يك منبع انرژي برا ي جوجه هاي گوشتي در كشورهاي غربي موضوع به كار گيري قرار گرفته (۹، ۱۰، ۱۱و ۱۲)، لكن كاربرد اين مواد به دليل ابهام در مورد مقدار نمك و چربي غالبا با شك وترديد هم پا بوده مي‌باشد . با توجه به اهميت اين منابع به عنوان مرجع انرژي، مدلهاي آماري خاصي جهت برآورد انرژي قابل متابوليسم آن ها هم ارايه شده ميباشد (۷) . در سال ۱۳۶۵ دامرون و همكاران (۹) نشان دادند كه به كارگيري از ضايعات نانوايي در جيرهء مرغ هاي گوشتي بدون تاثير منفي بر همت آن ها تا ۱۵% جيره قابليت و امكان پذير است . پاتريك وشاي بل (۱۶) جايگزيني موءثر منتخب از غلات جيره مرغهاي گوشتي با ضايعات نانوايي را تاييد نمودند . عبدالطيف و همياران (۵) گزارش كردند كه وارد سازي ضايعات نانوايي به جيره مرغهاي گوشتي تا ۳۰% جيره تاثير منفي بر رشد مرغ ندارد . ادغام نان خشك مورد به كارگيري آن ها دوچندان مشابه با مثال هاي نظارت شده به وسيله نگارنده مي باشد (جدول ۲) . ازاين و داو (۶) مصرف ۱۰ % ضايعات نانوايي به جاي ذرت و سويا در جيره توله خوك هاي شير خوار را مثبت بررسي نموده، ليكن تاكيد داشته اند كه در فيس استفاده از ضايعات نانوايي براي حيوانات برنا تك معده اي بايد به ادغام اين مواد به خصوص از حيث اسيدهاي آمينه اي همچون ليزين توجه بيشتري شود . از مجموع مطالعات مرتبط چنين بر مي آيد كه به كار گيري از ضايعات نانوايي تا ۲۰ ۳۰% جيره در جايگزيني با غلات در جيره مرغهاي گوشتي قابل سفارش است . 
مخلوط 
مواد مغذي ضايعات نانوايي يك نكته كليدي در ارتباط با ضايعات نانوايي، تفاوت فاحش در جور و ماهيت اين مواد در كشورهاي متعدد و چه بسا بخشها مختلف يك مرزوبوم ميباشد . در تمام مطالعات انجام گرديده در كشورهاي غربي، ضايعات نانوايي مشتمل بر بيش تر ، خرده و بخشهاي غير قابل مصرف نان هاي حجيم و شيريني ، عده آوري شده از نانوايي ها و ساير صنايع و كارگاههاي مرتبط با ايجاد نان و شيريني مي باشد(۱۲) . حالا آنكه درايران و بيشتر كشورهاي خاورميانه اين مواد عمدتا مشتمل بر بخش هايي از نان هاي مسطح خشك، چرب و كپك زده عده آوري گرديده از خانواده ها (سطح شهرها ) و نانهاي سوخته و به فروش نرفته ، خمير و ضايعات آرد توده آوري گرديده نصيحت ميكرد ز نانوايي ها مي باشد كه در مقايسه با نانهاي حجيم و ضايعات شيريني پزي ها جز در موارد محدود (مثل نان تافتون) داراي ميزان كمتري چربي هستند . مجموعهء اين مواد به استدلال شيوه توده آوري، طرز و مدت انبار سازي، آلوده به انوع كپك ها و قارچها و نتيجتاً دربردارنده مقادير قابل توجهي از سموم مترشحه (متابوليت ها ) از انها مي باشند (۹، ۱۱) . آزاين و داو (۶) ميزان پروتئين خام، چربي، سديم، كلر و فسفر جان دار در ضايعات نانوايي موضوع به كارگيري در تست خويش را به ترتيب ۹۹/۱۲، ۹۵/۱۱، ۵۷۵/۰، ۱۵/۱، ۲۶/۰ و ۲۶/۰ درصد اعلام نمودند . عبدالطيف و همياران (۵) نظارت جامع تري از مخلوط ضايعات نانوايي موضوع استعمال ارايه كرده اند . مقادير تركيبات فوق در نمونه هاي آن‌ها به ترتيب ۵۳/۱۲، ۰۴/۱۱، ۹۳/۰، ۳۷/۱ و ۵۲/۰ ذكر شده ميباشد . ادغام مواد مغذي نمونه هاي نان خشك معمولي و كپك زده عده آوري شده از شهرستانهاي خرم آباد، شهركرد و زرند (كرمان ) در جدول ۲ ارايه گرديده است . كپك زدگي نان موجب كاهش قابل توجهي در مقدار ويتامين ها و ارتقاء اندازه تمام اجزائ قضيه لحاظ در تجزيه تقريبي مي شود . 
مشكلات 
مربوط به به كار گيري از ضايعات نانوايي در تغذيه تك معده اي ها ۱ عدم دسترسي مداوم به انبوه نان خشك : تعدد و كوچك بودن مركزها جمع آوري نان خشك و دور از هم گي آن‌ها در لبه شهرها موجب شده كه علي رغم ظواهر مورد دسترسي مداوم به مقادير انبوه (مثلا درحد ۵ تن ) نان كم آب به راحتي امكان پذير نباشد . عده آوري ضايعات از منازل، شغل كانال اي از اشخاص دارنده طيف سني ۱۳ ۱۲ تا۶۰ ۵۰ ساله هست كه غالبا استدلال واسطه هاي مغازه دار يا اين كه انبار داري مي باشند كه نان خشك هاي توده آوري شده را تحويل مي گيرند . افراد انبار دار خود اكثر زمان ها به استدلال عدم تمكن مالي با دريافت پول ازگاودارها و پروار بند هاي گوساله ميزان معيني نان خشك برا ي آنها عده آوري نمايند . 
۲ عدم ثابت بودن مخلوط نان خشك: ادغام ضايعات نانوايي و نان خشك به حيث اندازه آرد، خمير و نان و درصد چربي ،نمك و زباله بسيار مختلف ميباشد . ثبات نسبي تركيب هر بخشي از خوراك دام براي جيره نويسي و عدم نياز به بررسي مكرر آن امري ضروري مي‌باشد . 
۳ آلودگي به كپك: اين قضيه به عنوان مهم‌ترين ايراد در استعمال از نان كم آب و ضايعات نانوايي جهت منفعت گيري از آن‌ها در غذا دام مطرح گرديده است . واقعيت اين ميباشد كه يك تكه نان خشك آبي و يا اين كه سياه گرديده از كپك ممكن مي باشد داراي آلودگي كمتري به سموم قارچي در مقايسه با بخش اعظمي از ذرت ها و يا پودر ماهي هاي موضوع استعمال در بازار كشور ايران باشد . وجود كپك زدگي بيانگر به عبارتي نسبت آلودگي به سموم قارچي نمي باشد زيرا بسياري از كپك ها متابوليت هاي ثانويه موسوم به سموم قارچي را ترشح نمي نمايند .جمهوري اسلامي ايران از پاراگراف كشورهايي مي باشد كه حتي در مقايسه با برخي كشورهاي آفريقايي از جمله مصر، در قضيه شناسايي سموم قارچي و وضع استانداردهاي مربوط به حد اقل مجاز هر سم در منابع خوراك انسان و دام عقب ما‌نده مي باشد . همچون بقيه منابع خوراك بشر و دام، داده ها جامعي در مورد مدل و ميزان سموم قارچي در ضايعات نان ونانوايي براي نواحي مختلف كشور وجود ندارد . . تجزيهء دو نوع اساسي مايكوتوكسين يعني آفلاتوكسين واكراراتوكسين (Ocharatoxin) حاكي از وجود به ترتيب مقادير۲۰ ppm و ۲۲۱۰ppb از اين مواد در هر گرم از مثال هاي كپك زده نان خشك جمع آوري شده از شهرستانهاي، خرم آباد، شهركرد و زرند (كرمان ) بوده (اطلاعات شخصي انتشار نيافته ) . مقادير فوق بيش از حد مجاز وجود اين مواد در غذا دام مي باشند . اندازه زيرالنون و سم تي ۲ هم كمتر از ۵ ppm تشخيص داده شد . با اعتنا به اثرات مخرب و گسترده، آفلاتوكسين ها مهمترين سموم قارچي در ضايعت نان و نانوايي ها مي باشد كه بايد تمهيدات حتمي براي خنثي سازي و يا اين كه تقليل آن ها به زير مرحله مجازانديشيده شود . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۳:۰۴ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :