ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

شتر در فصل جفتگيري و يا مستي عده اي سرخ رنگ

تصوير شماره 4 ـ شتر در فصل جفتگيري و يا مستي عده اي سرخ رنگ از دهن بيرون مياورد . 

بهمين جهت بهتر مي‌باشد كه در هنگام كار، شتران نر و ماده را از نيز انقطاع كرد، علاوه بر آن ممكن مي‌باشد كه شترها در هنگام گرفتن افسار آنها و يا نهادن بار، ‌از خود صداهاي بلند آزاردهنده اي در آورند البته به هيچ وجه خطري نخواهند داشت، و پس از حركت به تدريج آرام گرديده و در صورتي‌كه كودكي نيز افسار آنان را بگيرد و حركت كند به آرامي‌دنبال وي خواهند رفت . 
ماشين آلات تولدي خوراك دام

هنگام معاينه شتر بايستي كاملاً مواظب بود، زيرا عليرغم وقار ظاهري، اين حيوان قادر است لگد فراوان محكمي‌بزند كه ممكن مي باشد تا شانه‌ها رسد . و همينطور شتر ميتواند با دستهاي خود هم لگد بزند . بهمين علت جهت هر عمل مي‌بايد در آغاز شتر ايستاده را نشاند و اندامهاي حركتي قدامي‌وي را با طناب بست . 

نشانه‌هاي بيماري شترها، در بخش اعظم مورد ها شبيه نشانه‌هاي بيماري در ساير حيوانات اهلي مي‌باشد . شترها معمولاً به رخ هميشگي فرياد ميكشند و اين بعلت تغيير و تحول دست اندركاران فرنگي بوده، برهان هيچگونه بيماري نمي‌باشد . ريزش ترشحات مخاطي و يا اين كه بزاق از دهان حيوان هم به هيچ وجه بخشي از نشانه‌هاي بيماري بشمار نمي‌رود . تغيير و تحول شكل گذراي مدفوع عامل نارسائيهاي گوارشي نيست، چون ممكن است تغيير و تحول جور غذا و چه بسا تغيير تحول مربي سبب ساز اين مسئله گرديده باشد . رنگ خوني ادرار هم از نشانه‌هاي مرضي در شتر نمي باشد و مربي شتر تنها كسي هست كه مي‌تواند در رابطه شترهاي بيمار اطلاعاتي بدهد . تأكيد بر اين نكته حتمي مي‌باشد كه برخلاف حيوان ها ديگر، اهميت متعددي به رتبه حرارت بدن شتر جهت تشخيص بيماري داده نمي شود . 

هنگامي‌كه شتر در گير دل درد ميشود همچون اسب اخلاق كرده در خاك مي‌غلتد و يا اين كه اين كه مي‌نشيند و پاهاي خويش را در هر دو جهت بلند نموده و شكم خويش را به زمين مي‌فشارد و سرعت تنفس وي بشدت ارتقا مييابد . هنگامي‌كه حيوان واقعاً مريض باشد و درد بكشد آه و شيون مي‌كند و گهگاه وقت ها دندان‌هاي خويش را به شدت به هم مي‌سايد، ولي اين دندان قروچه در شرايط مستي و هيجان جنسي و آن گاه از خوردن نمك هم مشاهده مي گردد . 

اسهال در شتر ادله بيماري نمي باشد چون كه ممكن هست در سود تغيير و تحول جيره غذائي شتر حادثه بيفتد و يا اين كه شتر در اثر واهمه و يا اين كه زخمي‌شدن نيز دچار اسهال شود . شتران خاطر اي فراوان توانا دارا‌هستند و حوادثي را كه با درد هم پا مي باشد هيچوقت فراموش نمي كنند و از سوئي ديگر چنانچه فردي با آن‌ها محبت كند وي را نيز از حافظه نمي‌برند . ياد توانمند و جهت يابي صحيح آنان منجر مي‌شود كه آن ها مسير حركت خود را به خير و خوبي گزينش نمايند، بطوري كه در هنگام شبكه هاي مردمي هم شتر توانمند به جهت يابي درست هست . در گذشته‌هاي دور، شتران مسافت دوچندان بدور در ميان كشور ايران و مرزو بوم حجاز را سواي هيچگونه مشكلي طي مي‌نمودند و حاجيان را به زيارت منزل كعبه مي‌بردند . همينطور اين شتران در مسير دوچندان طولاني جاده ابريشم سواي آنكه روش خود را گم نمايند و يا اين كه از مسير خويش گمراه شوند مبادرت به جابجائي كالا از شرق آسيا به غرب آسيا و اروپا مي‌نمودند . 

شتران پراكنده در بيابان‌ها از غريزه گله اي خود پيروي مي‌كنند كه اين غريزه سبب ايجاد امنيت و ادب در گله گرديده و گله را از خطرات احتمالي مراقبت مينمايد . رهبري گله را معمولاً توانمند ترين لوك جان دار در گله به عهده دارد و همين شتر نر در هنگام فحلي شتران ماده، مبادرت به جفتگيري با آن‌ها مي كند و شتران نر ديگر كه در گله وجود دارا هستند از خود شرايط مستي نشان نمي‌دهند و چنانچه دو شتر نر در وضعيت مستي در يك مدت وجود داشته باشند آن دو با هم به نبرد پرداخته و شتر غالب ميباشد كه اقدام به جفتگيري با شتران ماده نموده و شتر شكست خورده موقعيت مستي خود را از دست مي دهد . در فصل جفتگيري، معمولاً شتر نر هيجان زده بوده و در اختيار گرفتن آن‌ها دشوار مي‌باشد، آنان راز خود را بالا گرفته و دم خويش را دائماً حركت داده و به آلت تناسلي خود ميزنند و پاهاي خود را از نيز باز مي كنند و ممكن است به حيوانات ديگر و حتي آدم هجوم نمايند و به آن‌ها صدمات مضاعف وارد نمايند . در فصل جفتگيري، شترها، كثيف، آزاردهنده و قليل پرورش مي گردند و جهت پرهيز از چنين مسائلي شترداران اقدام به اخته نمودن شتران كاري و باركش مي نمايند . اما اخته كردن اگر در شتران كمتر از 6 سال سن انجام شود، خود سبب ساز وقوع تغييرات ناخوشايندي از حيث رويش استخوانها و عضله ها و اقتدار تحمل شتر مي‌گردد، و از سوئي ديگر اگر اخته كردن آنگاه از 6 سالگي انجام شود ممكن است كه فعاليت اخته كردن برايش خطرناك باشد و شايسته ترين روش براي در دست گرفتن شتران اخته نشده در فصل مستي، ‌اينست كه آن ها را به فعاليت مشقت بار و طاقت فرسا بگمارند و وي را به درحال حاضر خود رها نكنند . 

معمولاً خطراتي را كه شتر ميتواند به انسان وارد آورد گاز به دست آوردن است كه اين كار را توسط دندان‌هاي نيش خود انجام مي‌دهد و به همين جهت خوب تر مي باشد كه اين دندان‌ها را با سوهان سائيده و كند توليد تا خسارت ناشي از آن‌ها كمتر شود . 

افسانه‌هاي فراواني در مسئله جفتگيري شتر وجود دارااست . برخي معتقدند كه شتر نر در حضور انسان، با شتر ماده جفتگيري نمي كند و برخي ديگر مي‌گويند كه شتر نر با ماده خود، به بدور از گله و يا اين كه آدم خلوت مي‌كند، بعضا ديگر مي گويند در صورتيكه بشر شاهد جفتگيري شتر نر باشد، شتر نر كينه وي را به دل خواهد گرفت و در پي انتقام برآمده، آدمي‌را در جائي خلوت گير انداخته، به قتل خواهد رساند و همچنين افسانه‌هاي ديگر كه هيچكدام از آن ها صحت ندارد وجود دارااست ولي راستي امر، اينست كه اين فعاليت در شتر، همچون ساير حيوانات ديگر انجام شود . با اين تفاوت كه در شتران، شتر ماده بر روي زمين مي‌نشيند و شتر نر در پشت وي قرار مي‌گيرد . معمولاً شتر نر مست بيشترين وقت را جهت يافتن شتران ماده فحل در گله مي‌گذراند و هنگامي‌كه شتر ماده فحلي را مييابد با فشار آوردن بر گردن شتر ماده او را مجبور به نشستن مي‌نمايد و ممكن است وي را يك‌سري بار گاز بگيرد تا شتر ماده بنشيند . آن‌گاه پشت سرش مي‌ايستد به طوري كه اندامهاي قدامي‌شتر نر پشت شانه‌هاي شتر ماده قرار مي‌گيرد بعد از آن از آن مي‌نشيند و با دو اندام خلفي خويش را به جلو مي‌كشاند و اقدام به جفتگيري مي نمايد . 

در فرهنگ عمومي‌جامعه ما، شتر حيواني كينه جو مي باشد و عناد شتري ضرب المثل است، ولي در راستي شتر نظير هر حيوان ديگر، در هنگام هجوم به او، وضعيت دفاعي به خويش ميگيرد و كارايي مي كند كه از خود دفاع نموده و به دشمن هجوم كند و با لگد پراندن، سر و صدا و فرياد كردن، و بالاخره گاز دريافت كردن او را از خويش بدور نمايد . داستان‌هاي زيادي از دشمني شتر در فرهنگ عاميانه ما وجود دارد كه شايد برخي از آن‌ها رنگ و بوئي از واقعيت به يار داشته باشند كه اين مسئله به خاطر شتر باز مي گردد و اين‌كه اين حيوان با ياد توانا خود مي‌تواند به راحتي افرادي را كه قبلاً از آنها آزار چشم است، شناسائي كند و از آنها خودداري كند و يا اينكه در صدد فرصتي براي انتقام باشد . 

شتران ماده، اعتنا شديدي به بچه‌هاي خود دارا‌هستند و از لحظه به دنياآمدن تا فرآيند بعدي آن ها را تحت حمايت خود قرار ميدهند و در حالتي كه شتر ماده اي نوپا خويش را گم نمايد بي تاب شده، يك دم آرام نمي‌گيرد و از جائي به جاي ديگر در پي يافتن بچه خويش مي‌رود و تا هنگامي‌كه وي را نيابد آهسته نمي شود . شتران از حيواناتي هستند كه بچه‌هاي خويش را پس از ساخت نمي‌ليسند، و در صورتيكه بچه شتر كشتار شود، شتر ماده از طعام ميل كردن امتناع ورزيده و به دنبال او خواهد گشت و هنگامي‌كه وي را نيابد، در گوشه اي مات و مبهوت مي‌ايستد و هر از چندي فرياد مي زند و هرج و مرج به روش مي‌اندازد . 

از عادت‌هاي بد شتران ماده اينست كه برخلاف شيردوشي در گوسفند و گاو، نميتوان شتران را دوشيد مگر آنكه كودك شترها نيز در كنار مادر باشند و براي اين فعاليت بايستي نوپا شتر در آغاز پستان شتر را بدوشد و شيردوشي شتران ماده فارغ از تحريك و وجود نوباوه شترها، نادر است . بهمين جهت بعضي از شتربانان يكسري از شتران ماده خود را تعيين مينمايند و به تدريج آنها را به شيردوشي بدون حضور نوباوه شترها عادت مي دهند . معمولاً اعراب باديه نشين ايالات متحده عربي سعودي به اين دسته شترها « مسوح » مي گويند چون كه اين شترها به مجرد مسح و مالش پستان، ‌اقدام به شيردهي ميكنند . 

گاهي وقت ها رخداد مي‌ افتد كه طفل شتر پس از به دنيا آمدن مي‌ميرد، در چنين حالتي شتر‌بان پوست نوپا شتر را ميكند و آن را از كاه مالامال مي نمايد و در كنار شتر ماده قرار مي دهد تا شتر ماده آن را بو نمايد و به شيردهي تحريك شود . 

چنان چه كسي بخواهد كه به كودك شترها آزار برساند، شتران مامان به شدت تحريك گرديده و ممكن هست كه مبادرت به حمله كنند . بهمين جهت خوبتر مي باشد جهت تيمار و يا درمان كودك شترهاي بيمار، ‌در آغاز آنان را از مادر انقطاع نموده و در جاي دوردستي قرار دهيم كه مامان نتواند او را ببيند آنگاه مي‌توان با خاطر سهل و آسان به تيمار و درمان بچه شتر پرداخت . 

در نقطه نهايي فيض گيري ميكنيم كه در مقايسه با ساير حيوان ها اهلي مثل گاو، گاوميش، گوسفند و بز، شتر دارنده ياد اي قدرتمند تر و هوشي برتر و توان تحمل بيشتري هست كه تمامي‌موارد فوق به روش زيست اين حيوان و هماهنگ شدن وي با محفظه كم آب و بي آب و علف صحرائي و كويري بستگي و ارتباط بي واسطه دارد . 
برچسب: ماشين آلات تولدي خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۴۷ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :