ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

درمان با استفاده از دارو براي طيوردرمان هم پا طعام : داروهاي غير محلول بايستي همراه با خوراك تجويز شوند از معايت تجويز دارو همراه با طعام نياز به غلظت بالاي دارو مي‌باشد كه به علت اختلالي ميباشد كه مواد معدني و آلي موجود درجيره غذايي در جذب دارو ايجاد مي كنند ولي نظر به معلوم بودن ميزان مصرف غذا درمقايسه آب در هنگام درمان همراه آب تعيين ميزان دارو آسان خيس انجام ميشود كه نيز سبب ساز صرفه جويي درمصرف دارو بشده و نيز ازبروز عوراض آن خودداري مي كند البته بايد اعتنا داشت دربيماريهايي كه به علت وجود تب و عارضه ها گوارشي مصرف طعام كاهش يافته يا جدا مي شود رويه غذايي اصولا فيض بخش نبوده و از منش آب آشاميدني به علت وجود عطش ، دارو سريعتر به تن مي رسد . درمان به وسيله تزريق : از نظر اثربخشي سريعترين و موفقيت آميز ترين رويكرد تجويز دارو ، خط مش تزريق مي باشد نمونه اين زمينه عفونت هموفيلوس و پاستورلا در طيور تخمگذار مي باشد كه با تزريق آموكسي سيلين چهره مي گيرد و با درمان به وسيله آب دنبال مي شود اما صرف وقت فراوان و نياز به مستخدم و وسايل حتمي از قبيل سرنگ ، سوزن و . . . و همچنين عوارض آن همچون بروز استرس در طيور انجام آن را غيراقتصادي و بي استفاده مي سازد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام و طيور

درمان به وسيله آئروسل : امروزه تجويز دارو به طرز آئروسل ، يا اين كه اسپري بسيار كم رخ مي گيرد چون به علت ناكافي رسيدن آنتي بيوتيك به محل عفونت و نياز به جريان آهسته و ملايم هوا در معالجه عفونتهاي تنفسي به ويژه ناشي از E .coli برد آميز نبوده ميباشد همچنين ممكن است به واسطه استنشاق داروها خطراتي را براي دليل در برداشته باشد . الف 
– نيتروفورانها 
نيتروفورانها تركيباتي هستند كه واجد اثر ضد باكتريايي برتعداد زيادي از باكتريهاي گرم مثبت و برخي از باكتريهاي گرم منفي مي باشند برحسب غلظت زمينه استعمال ممكن ميباشد باكتريسيد يا باكتريوستات باشند طرز اثر انها به خير و خوبي شناخته نشده هست تركيبات اين نوع مشتمل بر نيتروفورازون ، نيتروفورانتوئين ، فورازوليدون و بلافاصله لتادون مي باشند كه يار آب و دان مورداستفاده قرار مي گيرند به علت اين‌كه نيتروفورانها در آب به خير حل نمي شوند اكثر به رخ ادغام با خوراك تجويز ميگردند دوران انقطاع دارو تا ارسال به كشتارگاه 5 روز مي باشد فورازوليدون را در پولت هاي گله مادر با سن بيش از 14 هفته و مرغان تخمگذار نبايد مصرف كرد از نيتروفورانها در معالجه عفونتهاي ناشي از سالمونلا تيفي موريوم مضاعف به كارگيري شده ميباشد به‌اين منظور از فورازوليدون به مقدار 04/0 درصد درغذا و به برهه زماني 14-10 روز در درمان تيفوئيد طيور ناشي از سالمونلا گاليناروم ، پلوروم و همينطور كلي باسيلوز استفاده مي شود اين دارو با ميزان 022/0 – 011/0 درصد و به بازه زماني 14 روز در غذا به عنوان يك رژيم پيشگيري كننده از عفونتهاي سالمونلايي و عفونت هاي وخيم وتحت خراب استرپتوكوكي و نيز تورم روده قرحه اي و نكروتيك ناشي از كلستريديومها و كمپيلوباكتريوزيس محسوب مي گردد اين دارو دردرمان عفونتهاي سالمونلايي از كلرامفنيكل يا سولفامرازين موثرتر عمل مي‌كند از فورالتادون به ميزان 04/0 درصد درغذا در معالجه جوجه هاي در گير به سالمونلا گاليناروم و تيفي موريوم و همچنين در دست گرفتن سينوويت عفوني با پيروزي استفاده گرديده مي باشد . ب 
– پني سيلين ها 
پني سيلين ها جز آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام بوده كه از حيث ساختمان شيميايي ، طريق اثر ، خواص فارماكولوژيك و اثرات باليني با هم مشترك مي باشند پني سيلينها به چهار گونه تقسيم مي شوند مدل نخستين پني سيلينهاي محدود الطيف حساس به بتالاكتاماز هستند كه مشتمل بر بنزيل پني سيلين G در گونه هاي آبي رنگ و روغني جهت تزريق همگاني ونيز پني سيلين هاي مقاوم به اسيد مي‌باشد كه به فيس خوراكي مصرف مي شوند اين گونه از پني سيلين ها بر باكتريهاي گرم مثبت موثر بوده و اثر انها بر باكتريهاي گرم منفي كم است . 

دسته دوم پني سيلين هاي محدود الطيف مقاوم به پني سيليناز نظير اكساسيلين خوراكي و زفيسيلين تزريقي مي باشند كه بر باكتريهاي گرم مثبت كمتر از پني سيلين G موثرند و بر باكتريهاي گرم منفي نسبتاً اثر ندارند . 

نوع سوم پني سيلينهاي وسيع الطيف مهم به بتالاكتاماز مانند آمپي سيلين و آموكسي سيلين مي باشند كه نيز برباكتريهاي گرم مثبت و نيز بر باكتريهاي گرم منفي مفيد بوده و به صورت خوراكي و همگاني مصرف مي شوند . 

گونه چهارم پني سيلين هاي وسيع الطيف كليدي به بتالاكتاماز همچون كربني سيلين و تيكارسيلين مي باشند كه به آنها نسل جديدتر پني سيلين ها اطلاق مي گردد و واجد طيف وسيعتري ميباشند . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۸:۱۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :