ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

آنتي بيوتيك موجود در خوراك دام

۵-فيتوبيوتيك‌ها: 
تركيبات نخستين و ثانويه گياهي به شمار مي‌روند كه به تيتر جايگزيني براي آنتي بيوتيك ها مطرح گرديده اند . از گياهان، ادويه جات و عصاره گياهي (عمدتاً اسانس‌ها) تحت عنا وين متعدد بوتانيكال ، فيتوبيوتيك‌ها يا اين كه فيتوژنيك‌ها نام برده مي‌شود . فيتوبيوتيك‌ها به استدلال اثرات شناخته شده‌اي كه براي درمان سنتي و جايگزيني دارويي دارند، اكثر شناخته شده‌اند . فعاليت فيتوبيوتيك‌ها توسط تركيبات نخستين و ثانويه اعمال مي گردد . طيف وسيعي از اثرات فيتوبيوتيك‌ها در تغذيه دام مطرح شده مي‌باشد كه مي‌توان به مواقعي از جمله تحريك مصرف خوراك، خاصيت ضدميكروبي، ضدكوكسيديوز، ضدانگل و محرك سيستم ايمني اشاره نمود . اين خاصيت مثبت منجر گرديده است كه فيتوبيوتيك ها به عنوان يك عدد از جديدترين افزودني هاي خوراك دام و طيور مورد توجه قرار گيرند . 

۶-ضدعفوني­ 
كننده ­ها: از گزاره افزودني هاي غذا دام و طيور مي‌باشند كه به مراد پرهيز از آلودگي طعام به ميكرو ارگانيسمهاي مضر و انتقال انها به بدن حيوان ها از آنان به كارگيري مي‌گردد . خوراك دام و طيور در معرض آلودگيهاي مختلفي مي‌باشد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام
۱-۶- آلودگي با باكتريها: باكتريهايي نظير سالمونلا و كمپيلوباكتر در فيس وجود در طعام مي توانند سبب پيدايش بيماري و تلفات ناشي از آن در حيوان‌ها گردد . 

۲-۶- 
آلودگي با ويروسها: در دوران شيوع بيماريهاي ويروسي مثل نيوكاسل،گامبورو، برونشيت و آنفلوانزاي فوق وخيم طيور، دان 
مي تواند ادله مهمي براي انتقال بيماري از گلهاي به گله ديگر باشد . . 

۳-۶- آلودگي با قارچها: قارچها بواسطه فراواني و پراكندگي اسپور آن ها در تمام مكانها در صورت آماده شدن موقعيت مناسب به سرعت شروع به تكثير كرده و بعضا از مدل هاي قارچها سم ايجاد مي كنند . به عنوان نمونه قارچ آسپرژيلوس به راحتي دان را آلوده و كثيف و مشكل‌ها متعاقب آن را براي حيوان ساخت مينمايد . 

۷-توكسين 
بايندرها اصطلاح توكسين بايندر به آن جور از افزودني هاي طعام دام و طيور اطلاق مي شود كه با هدف پيشگيري از انتقال سموم (عمدتا سموم قارچي يا مايكوتوكسين ها) از طعام به تن و بعد توليد ها دام، طيور و آبزيان در فرمول جيره غذايي اين حيوانات قرار مي گيرند . مهمترين مواد جاذب مايكوتوكسينها آلومينوسيليكاتها، زئوليت، كربن فعال، ديواره سلولي مخمر، الياف ميكرونيزه، باكتريها و پليمرها (كلستيرآمين و پلي وينل پيروليدون) مي باشند كه بصورت تكي يا تركيبي به كار گيري ميشوند . توكسين بايندرها بسته به تعداد سمومي كه مي توانند به خود جذب كنند به دو نوع تك جزئي و يك سري جزئي تقسيم مي شوند . در جدول زير مهمترين مايكوتوكسين ها و مكانيسم عمل آنها كر گرديده است . 

دسته 
مايكوتوكسين اثرات سمي مكانيسم كار درسطح سلولي و مولكولي آفلاتوكسين آسيبهاي 
كبدي-تخريب ژنوم-تشكيل تومور تضعيف 
سيستم ايمني 
تشكيل 
DNA adduct-پراكسيداسيون ليپيد فعالسازي 
زيستي توسط سيتوكروم p450 
اكراتوكسين 
A آسيبهاي كليوي-تخريب ژنوم-تغيير سيستم ايمني اثر روي سنتز پروتئين-ممانعت از ساخت ATP سم 
زدايي به وسيله پپتيدازها 
پاتولين آسيبهاي 
سيستم ايمني- موتاسيون در شرايط invitro ممانعت آنزيمي به طور غير مستقيم تريكوتسن 
ها(سم T2, DON) آسيبهاي خوني- تغيير و تحول سيستم ايمني- آسيبهاي پوستي القاي اپوپتوزيس در سلولهاي خون ساز و سلولهاي ايمني بدن-اثر روي سنتز پروتئين تغييرات 
غير نرمال در ايمنوگلوبولين ها 
زيرالنون كاهش 
باروري و توليد مثل 

اتصال 
به گيرنده هاي استروژني بيواكتيواسيون 
توسط ردوكتازها 
فومونيسينB1 تخريب 
سيستم روان مركزيCNS- آسيبهاي كبدي-تخريب ژنوم-تضعيف سيستم ايمني ممانعت از ايجاد سرآميد اثرمنفي 
روي نسبت اسفنگانين به اسفنگوزين 
اثر 
منفي روي چرخه سلولي 


حد مجاز برخي از مايكوتوكسين ها در مواد خوراكي مطابق مصوبه شوراي اتحاديه اروپا(۲۰۰۶) در جدول زير ذكر شده مي باشد . 

نوع 
مايكوتوكسين مواد 
خوراكي 
حداكثر 
مرحله مجاز در طعام با ۱۲ درصد رطوبت (ميكروگرم در كيلوگرم) اكراتوكسين 
A(OTA) غلات و فراورده هاي غلات ۲۵۰ طعام 
مصرفي طيور ۱۰۰ دي 
اكسي نيوالنون(DON) غلات و فراورده هاي آن به جز ذرت ۸۰۰۰ ذرت 
و كالا هاي آن ۱۲۰۰۰ طعام 
بي نقص يا مكملهاي غذايي دامي ۵۰۰۰ فومونيسين(FB1+FB2) خوراك 
كامل يا مكملهاي غذايي طيور ۲۰۰۰۰ زيرالنون(ZEA) غلات 
و فراورده هاي آن به جز ذرت ۲۰۰۰ ذرت 
و فراورده هاي آن ۳۰۰۰ 

۸-آنتي 
اكسيدانها: از گزاره افزودني هاي طعام دام و طيور هستند كه آنان را از تغييرات پاره اي و كيفي نگهداري مي نمايند . آنتي اكسيدانها به اين خواسته به فعاليت گرفته مي شوند كه از تجزيه اكسيداسيوني قسمت هايي از غذا كه نسبت به اكسيژن اساسي ميباشند دوري كند . از پاراگراف آنتي اكسيدانهاي طبيعي ويتامينها E و C و بتاكاروتن مي باشد كه از اكسيداسيون مواد در بافت هاي حيواني و غذاهايي با منشأ حيواني جلوگيري مي نمايند . 

۹-ويتامين 
ها: گروهي از تركيبات آلي پيچيده مي باشند كه به اندازه فراوان ناچيز در مواد خوراكي وجود دارا هستند و براي هضم و جذب مواد خوراكي ديگر مورد نياز مي باشند و فقدان هر كدام از آن‌ها موجب ايراد خاص در فرآيند محافظت و پرورش مي شود . بسياري از ويتامين ها به وسيله تن موجود زنده ساخته مي شود و گاهي واقعه مي افتد كه مقدار ساخته شدن ويتامين در بدن كفاف نياز را نمي كند و مي بايست در جيره خوراكي ويتامين به فيس تكميل كننده وجود داشته باشد تا نياز تامين شود .جدول ذيل نشانه ها نبود ويتامين ها را در طيور نشان مي‌دهد . با توجه به بيماريهاي ذكر شده ويتامينهاي صنعتي قادر است از مهم ترين افزودني هاي طعام دام و طيور مطرح باشد . كمبود 
ويتامينها علائم كمبود ويتامين 
A شبكوري، كاهش توليد تخم مرغ و كاهش جوجه درآوري ويتامين 
D نرمي استخوان، انحنا در پاها، تأخير در رشد، كاهش كيفيت تخم مرغ ويتامين 
E كاهش رشد، خونريزي سلولهاي مغزي، كاهش ساخت تخم مرغ و مرگ و مير جوجه ها ويتامين 
K كمخوني، تأخير در لخته شدن خون ويتامين 
تيامين B1 كاهش اشتها، لاغري و از عمل افتادن دستگاه عصبي ويتامين 
ريبوفلاوين B2 فلجي پنجه پا، كاهش جوجه درآوري و نارسايي در تخم مرغ ويتامين 
نياسين B3 عوارض استخواني و غير نرمال بودن پر ويتامين 
پانتوتنيك اسيد B5 كاهش رشد، كمخوني و ضعيف شدن استخوانها ويتامين 
پيردوكسين B6 كاهش جوجه درآوري و كاهش ايجاد تخم مرغ ويتامين 
اسيد فوليك B9 كمخوني، فلجي گردن و كاهش جوجه درآوري ويتامين 
كوبالامين پردرآوري ضعيف، ضايعات كليوي، كمخوني و كاهش اشتها 

۱۰-مواد 
معدني: تمام موجودات زنده براي زندگي به مواد معدني نياز دارند . اين مواد به دسته ماكرو(پرمصرف) و ميكرو(كم مصرف) طبقه بندي مي شوند . تاكنون احتياج دامها به ۲۹ ماده معدني اثبات شده است كه ۷ عنصر پرمصرف و ۲۲ عنصر كم مصرف ميباشند بعضي از اين مواد معدني با مصرف خوراك به چهره ارگانيك تامين نمي‌شوند و بايستي به غذاي دام اضافه گردند تا پرورش و ساخت بهبود يابد . امروزه استفاده از مكملهاي مواد معدني صنعتي در صنعت دامپروري متداول شده مي‌باشد و يكي از افزودني هاي طعام دام و طيور به شمار مي آيد . 

۱۱-اسيد 
هاي امينه: اسيد هاي آمينه بعنوان واحد ساختماني پروتئين ها نقش مهمي در تغذيه طيور، آبزيان و دام دارا‌هستند . اسيد هاي آمينه به دو تيم واجب و غير ضروري تقسيم مي شوند . اسيد هاي آمينه غير اضطراري گروهي ميباشند كه بدن مي تواند آن ها را از ديگر اسيد هاي آمينه و مواد غذايي بسازد . اسيدهاي آمينه اضطراري گروهي ميباشند كه بدن قدرتمند به ساخت آن ها نبوده و فقط از مواد غذايي با منشاء حيواني تأمين مي گردند . به خواسته بهبود پرورش و كامل شدن زنجيره ايجاد پروتئين برخي اسيدهاي آمينه به راه و روش صنعتي توليد و به عنوان يكي از افزودني هاي طعام دام و طيور مسئله به كار گيري قرار مي‌گيرد . 

۱۲-كوكسيديو 
استات ها (داروهاي ضد كوكسيديوز): كوكسيديو استات ها به منظور پيشگيري و معالجه انگلهاي دستگاه گوارش حيوان ها به كار گيري ميگردد . كوكسيديوز مهم ترين بيماري انگلي در طيور مي باشد كه توسط انگل تك ياخته اي از محصول آيمريا به وجود مي ايد . هفت جور مختلف آيمريا شناسايي شده اند كه قسمتهاي مختلف دستگاه گوارش را براي رويش و تكثير تعيين مي‌نمايند . داروهاي ضد كوكسيديوز به دو نوع داروهاي سنتتيك و يونوفورهاي پلي اتر تقسيم مي شود . داروهاي سنتتيك نيكاربازين، ديكلازوريل، سولفاكوئينوكسالين و… مكانيسمهاي كار منحصر به فرد درمقابل متابوليسم انگل دارا هستند . يونوفرها نيز بر شالوده مدل كاتيون، گنجايش نرخ انتقال و ساختمان به سه گروه تقسيم مي شوند . 

الف-يونوفرهاي 
تك ظرفيتي (مونووالان) نظير موننسين،سالينومايسين، و ناراسين 
ب-يونوفرهاي 
گليكوزيدي تك ظرفيتي(گليكوزيد مونووالان) مثل مادورامايسين و سمدورامايسين 
ج-يونوفرهاي 
دوظرفيتي (دي والان)مانند لازالوسيد 
۱۳- 
رنگدانه ­ها: اكثر در دان مرغهاي تخمگذار كاربرد دارا‌هستند چون مصرف كنندگان تخم مرغ، رنگ زرده طلايي يا اين كه نارنجي را مطلوب مي‌دانند از آنجايي كه طيور قوي به ساخت اين رنگدانه ها در تن خوديستند، بدين ترتيب اين رنگدانه ها را بايد به جيره غذايي طيور بيشتر نمود . اين رنگدانه ها به سادگي از شيوه جريان خون حمل ودر بافت زير پوستي و يا اين كه در زرده تخم مرغ ذخيره مي شوند . ولي از افزودني هاي معمول در غذا دام و طيور به شمار نميروند . 

۱۴-پلت 
چسبان ها: بايد اعتنا داشت ساخت و مصرف خوراك دام و طيور به فيس پلت به شرطي داراي منفعت خواهد بود كه كيفيت و استحكام طعام پلت شده بالا باشد و در اثر حمل و نقل در گير خرد شدن و تبديل به پودر نشوند . پلت ها ممكن است در طول عصر محافظت بر اثر فشار وارد بر كيسه ها يا اين كه هنگام حمل و نقل صدمه ديده، شكسته و خرد شوند و اندازه خاكه و در فيض پرت و هدر رفت طعام اكثر شود . براي كاهش خاكه پلت و ارتقا استحكام پلت از پلت چسبانها به كارگيري مي‌شود . متداول ترين و كاربردي ترين پلت بايندرهاي بر شالوده مواد معدني مثل بنتونيتها و آلومينيوم سيليكاتها مي باشند . 

۱۵-امولسيفاير: 
امولسيفاير ها موادي مي‌باشند كه يكنواختي مواد مغذي نظير اسيدهاي چرب، ويتامين هاي محلول در چربي و اسيدهاي آمينه را در مخلوط افزايش مي دهند . در صنعت پرورش طيور از مواد خوراكي داراي انرژي بالا مانند چربي و روغن به كارگيري مي شود . روغن نسبت به كربوهيدارت ها ارزان خيس بوده و موجب بهبود ضريب تبديل طعام مي شوند . به برهان كمتر بودن ترشحات صفراوي و به دنبال آن جذب ضعيف تر چربي در پرنده ها جوان، استفاده از مكمل­هاي امولسيفاير پيشنهاد مي شود . اين تركيبات علاوه بر بهبود به كارگيري چربي، موجب بهبود كيفيت و تسهيل فرآيند ايجاد پلت هاي خوراكي هم مي گردند . نكته اصلي در اين فرايند رئيس رطوبت در حين پلت كردن مي باشد . 

توده 
بندي و فيض گيري مكملها و مواد افزودني غذا دام و طيور در مجموع، نبايد بخش قابل توجهي از جيره را مشتمل بر شوند . به ويژه جيره دامهاي لبريز ايجاد و با دام و طيور پرواري كه به پروتئين و انرژي بيشتري نياز دارا هستند . نكته ديگري كه وجود دارااست اين هست كه اين افزودني ها معمولا نسبت به اقلام با اهميت جيره هزينه بالاتري دارا هستند . به همين دليل عرضه كنندگان مختلفي در قضيه مكملها و افزودني هاي غذا دام و طيور كار مي‌كنند . به سبب ساز موقعيت مختص ايجاد و نگهداري، امكانات مختص و آزمايشهاي كنترل كيفي لازم، كيفيت همگي ي توليدات جان دار در بازار يكسان نيست . به اين ترتيب پيشنهاد مي شود مستندات علمي مربوط به اثربخشي هر محصول تحليل و آن‌گاه به مقدار زمينه نياز تهيه و تنظيم شود . 

گروه علم بنيان ويوان، به تيتر يك عدد از توليدكنندگان افزودني هاي خوراك دام و طيور بيش از ۱۲ سال هست كه به عنوان تيم اي خوشنام در اين صنعت عمل دارد . افزودني هاي ساخت اين شركت مشتمل بر توكسين بايندرهاي تك جزيي و چندجزيي، انواع پلت بايندر و اكسيد منيزيم مي باشد كه با بيشينه و كمينه ي دما كيفيت در دسترس كارخانجات ساخت خوراك، دامداران و مرغداران عزيز قرار مي گيرد . 

جهت اخذ اطلاع بخش اعظم در قضيه توكسين بايندر معدني زرين بايندر اينجا را كليك نمائيد . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۵:۰۵ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :