ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

رهنمون هاي لازم پيشگيري

رهنمون 
هاي لازم پيشگيري از بروسلوز براي كارگران كارخانه بسته بندي گوشت عليرضا 
لطفي بروسلوز يك نوع بيماري مي‌باشد كه ممكن ميباشد از حيوان‌ها به آدم منتقل شود . البته در قضيه انتقال آن از بشر به بشر هنوز به موردي بازخورد نشده مي باشد . 

ماشين آلات توليدخوراك دام

هنگامي كه حالت هاي شيوع بروسلوز به وسيله پزشكان گزارش مي شود مي بينيم كه شيوع بيماري عمدتا به وسيله آسوده انگاري دامپروران ، كارمندان كشتارگاه و بسته بندي گوشت و گهگاه دامپزشكان رخ مي دهد . به همين برهان دقت ما بر روي ممارست در عمل و بهداشت شخصي عالي در عمل مي باشد . 
نحوه 
شيوع بيماري بروسلوز 
مي تواند از دام ها به بشر با لمس كردن دام و يا در حين كشتار از سه شيوه سرايت كند : تماس ،خوردن و استنشاق موضوع نخستين (تماس) از نحوه تماس بريدگي يا اين كه جراحت پوست با گوشت دام نو ذبح گرديده صورت مي گيرد،يا هنگامي كه مخاط بيني ، لب ها و چشم انسان با ذرات آويزان مايعات بافتهاي دام تماس مي يابد . 
سرايت از طرز خوردن ، ممكن مي‌باشد با نوشيدن شير ناپخته يا ميل كردن گوشتي كه خوب نپخته هست ويا با مصرف لبنيات دامي (پنير) كه دارنده عامل بيماري مي باشد رخ بگيرد . در كارخانجات بسته بندي گوشت منابع حياتي انتقال ادله بيماري از راه و روش دهان (خوردن) ناخن خايي كارگران،خوردن ويا كشيدن سيگار با دستي كه با آن عمل مي نمايند و مرتبا با مايعات بافتي دام در تماس است،مي باشند . 
انتقال از طريق تنفس ممكن است با استنشاق هواي دارنده قطرات مايع حاصل از بافتهاي تن فيس مي گيرد . 
علائم 
اكثر بيماري علائم 
گزارش شده بروسلوز در بيماران عبارتند از: تب 
، سردي ، دردهاي مفصل ، عرق ، دردهاي تن ، ضعف ، كاهش- وزن ، سردرد ، بي اشتهايي و افسردگي ممارست 
هاي كاري اين رهنمود ها آزمايش همه گاوهاي ماده پرورشي را در حراجي ها و كشتارگاه ها و همچنين هرساله آزمايش گاوهاي شيري را واجب مي بيند . دامها سروپوزوتيو با براندن يكي از گوشها و يا اين كه نشان گذاري بر روي گوش از ساير دامها متمايز مي شوند . 
• گاوها دو تست لخته خون مثبت و آزمايش چرخه شير براي بروسلا آبرتوس دارا هستند . 
مطالعات نشان مي دهند كه ريسك سرايت به كارگران با افزايش تراكم و تجمع ارگانيسم هاي بروسلا در محل كار ارتقاء مي يابد . 
به 
همين استدلال ما سفارش مي كنيم: 1- كشتار روزانه گاوهاي سروپوزوتيو بايد روزانه كمتر از 20 الي 25 مركز باشد . چون كمتر از اين تعداد تمركز ارگانيسم هاي بروسلوز را پايين آورده و براي توليد بيماري بروسلوز كافي نخواهند بود و همينطور شانس كمتري براي سرايت به كارگران خواهد بود . 
2- گاوهاي گله حاوي بروسلوزيس بايد در پايان كار كشتار شوند . كارهاي انهدام و يا تقليل ارگانيسم هاي بروسلا در مدت استراحت كشيك كاري رخ بگيرد . 
3- بين دامهاي سروپوزوتيو يك فضاي لاشه مي بايست نگهداشته شود تا جايي كه ذرات آويزان در هواي دربين دو فضا نتوانند انتقال يابند . 
4- دست زدن به جنين گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوي از گله سروپوزوتيو مي بايست خيلي اندك انجام شود . 
5- رحم به طور كلي درآورده شود و قبل از اين كار گشوده نشود . 
6- غدد پستاني فارغ از برش در داخل درآورده شود و گره هاي لنفاوي بالاي پستان دست نخورده و بدون برش بماند . 
7- به هنگام كشتار گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوديگر از به عبارتي گله،كارگراني كه در مقام ذبح مي باشند دارنده ريسك بالايي براي استنشاق ذرات پخش شونده يا ريختن اين مواد هستند ، بايستي عينك هاي حفاظ دار و يا اين كه عينك هاي ايمني با حفظ كننده جانبي به چشم بزنند و ماسك تنفسي براي دوري از استنشاق ذرات معلق داشته باشد . 
بهداشت 
شخصي براي 
خودداري از انتقال توسط خوردن : • خوردن، نوشيدن و سيگاركشيدن در محل كار مجاز نباشد . 
• كارگران بايد دستهاي خويش را قبلي از ترك محل فعاليت به طوركامل با آب و صابون بشويند . 
ياري 
هاي اوليه 1– اسباب امداد هاي نخستين بايستي در محلي قرار بگيرد كه در هنگام رخ دادن اتفاقي به سرعت و به سهولت در دسترس باشد . 
2– اثاثيه شستشوي ديده در جاي مناسبي قرارگيرد تا در هنگام ريزش مواد به چشم ، مطمئن باشيم كه به سرعت مي بضاعت و توان اقدامات حتمي را انجام اعطا كرد . 
3– درصورت بازخورد خون،مدفوع و يامايعات بافتي دام به چهره ،به سرعت با مقادير بسيار آب شستشو شود . در صورت وقوع زخم ديده يا اين كه در چهره سوختگي ، انجام محافظت هاي پزشكي ضروري ميباشد . 
4– برش هاي ساخت گرديده با چافو ، استخوان ، ترك ها ، خراشيدگي ها بي – درنگ گزارش گرديده و تحت اقدامات ياري هاي نخستين قرار گيرد . به هرحال زماني كه گاوهاي سروپوزوتيو ذبح مي شوند امداد هاي اوليه حتي در رخ ظهور كوچكترين زخم انجام شود . 
5– آسيب هاي گشوده بايستي تماما تميز شود و با يك ماده ضدعفوني كننده ضدعفوني گرديده و با زخم بند ضد آب مناسبي بسته شود، جاهاي زياد مرطوب بايد با لاستيك دستكش پوشانده تا اطمينان داشت كه خشك مي ماند . 
يادگرفتن 
كارگران در 
ابتداي استخدام كارگران ، كارگران جديد استخدام گرديده بايستي از موردها پايين اطلاع داشته باشند : • ارگانيسم بروسلا به تيتر يك خطر براي تندستي در محل كارشان مي باشد . 
• 
طريقه و دليل استفاده از هر مورد از لوازم امنيتي • 
مزاياي نصيحت مي كرد ستفاده بي درنگ از كمك هاي اوليه • 
علامتها مختص بروسلوزيس • 
دلايل تست خون در ابتداي استخدام و دور انديشي از علامتها ظهور بروسلوزيس • 
اهميت بهداشت شخصي و ضرورت منع تناول كردن ، نوشيدن و سيگار كشيدن در مقام كشتار • 
پي بردن ريسك بالاي كار، در بازه زماني ذبح گاو سرپوزوتيو نگهداري 
پزشكي 1- هر كارگري كه در بخش كشتار كار مي كند مي بايست يك نمونه خون براي آزمايش سرولوژيكي بروسلوزيس براي گزينش آخرين موقعيت سرولوژيكي بدهد . سود تست به شناسايي ترقي آنتي بادي و تشخيص علائم بيماري كه مستخدم در آتي آن علامت ها را نشان خواهد داد كمك مي نمايد . 
2- كارگري كه نشانه ها پيشرونده در وي به وجود بروسلوز دلالت مي كند زير درمان طبابت قرار گيرد و يك نمونه خون براي تست سرولوژيكي گرفته شود . 
3- از زماني كه بروسلوزيس يك بيماري با تشخيص دشوار مي باشد در صورتي‌كه گزارش تمامي موردها تاييد شده به رييس نزديكترين واحد بهداشتي ممكن نباشد در اين رخ به اطلاع اداره تمامي گيرشناسي وكنترل بيماريهاي واگير دار رسانده شود . 
آزمايش 
سرولوژيكي و تشريح آن كمتر از 10 ميلي خون انعقاد شده براي ارزيابي در آزمايشگاههاي داراي تجهيزات تست سرولوژيكي بروسلوز كافي هست . 
هر مستخدم با تيتر آگلوتيناسيون تا 1:160 يا اين كه عمده و يار با نشانه هاي بروسلوزيس ، به تيتر مورد ها احتمالي مقام بندي مي شوند . 
موردها مسلم بيماري هنگامي هست كه ارگانيسم بروسلا در كشت باكتريولوژيكي از يك مثال خون چشم شود . 
درمان 
معالجه بروسلوزيس در انسان شامل درمان آنتي ميكروبيال (ضد ميكروبي ) و اقدامات كمكي مي باشد . 


برچسب: ماشين آلات توليدخوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۱:۰۸ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :