ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

هورمون‌ پرورش در ايجاد شير

‌‌جريان‌ 
عمومي‌ خون‌ ‌‌كاهش‌ اكسيداسيون‌ اسيد آمينه‌ و نيتروژن‌ اوره‌ خون‌ ‌‌‌‌كاهش‌ 
فيلتراسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌كاهش‌ 
اكسيداسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌افزايش‌ 
پاسخ‌ ايمني‌ بدن‌ اثر 
هورمون‌ پرورش در ايجاد شير ‌‌‌‌يكي‌ 
از آثار كلي‌ كاربرد هورمون‌ پرورش بهبود بازده‌ ايجاد شير ميباشد كه‌ از طريق: نقش‌ 
هورمون‌ رويش بر ظرفيت‌ سنتز شير در پستان‌ بوسيلهِIGF-I نقش‌ 
هورمون‌ رشد در تشديد و تاءمين‌ مواد غذائي‌ نقش‌ 
هورمون‌ پرورش در تشديد خون‌ اعمال‌ مي‌گردد . گاوهاي‌ شيرده‌ در مقايسه‌ با گاوهاي‌ گوشتي‌ داراي‌ هورمون‌ رويش اكثر و انسولين‌كمتري‌ هستند و اين‌ فرمان در ارتباط‌ با حركت‌ عنصرها غذائي‌ بسوي‌ غدد پستاني‌ براي‌ سنتر شيرمي‌باشد . انتخاب‌ براي‌ ايجاد شير موجب‌ افزايش‌ سطح‌ هورمون‌ رشد در خون‌ ميگردد بنابراين‌ تغييردر سطح‌ هورمون‌ رشد قادر است شاخصي‌ براي‌ پتانسيل‌ ايجاد شير باشد . گزارشات‌ متعدد حاكي‌ ازاين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ تزريق‌ هورمون‌ پرورش به‌ اندازه قابل‌ ملاحظه‌اي‌ 41-23 درصد، توليد شير راافزايش‌ مي‌دهد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

اثر هورمون‌ رويش بر ايمني‌‌‌‌‌تمايز لنفوسيتها در محيط‌ آزمايشگاهيin vitro بوسيلهِ هورمون‌ پرورش افزايش‌ يافته‌ و مشاهده شده‌است‌ كه‌ هورمون‌ رشد گاوي‌ و انساني‌ هر دو درصد سلولهاي‌ ماكروفاژ كننده‌ را افزايش‌ ميدهند . همچنين‌ در مورد هورمون‌ رشد انساني‌ مشخص‌ شده‌ كه‌ تشكيل‌ كلني‌ سلولهايT افزايش‌يافته‌ هست . محققان‌ نتيجه‌ گرفته‌اند كه‌ بافتهاي‌ ايمني‌ در بدن‌ نه‌ فقط به‌ عنوان‌ بافت‌ هدف‌ هورمون‌رشد محسوب‌ ميشوند بلكه‌ احتمالا در ايجاد هورمون‌ رشد نيز نقش‌ دارا هستند . اين‌ مطلب‌ با يافتن‌ mRNA هورمون‌ رويش در لكوسيتهاي‌ تك‌ هسته‌اي‌ خون‌ و در طحال، تيموس‌ ولكوسيتهاي‌ مغزاستخوان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ . 
اثر 
هورمون‌ رويش بر ساخت مثل (Lechniak(1999, نشان‌ اعطا كرد كه‌ هورمون‌ رشد بر روي‌ سعي گونادهاي‌ جنس‌ نر موِش ميباشد . عمل‌ هورمون‌ رويش از طريق‌ عامل‌ رشد شبه‌ انسولين(IGFI)واسطه‌گري‌ ميگردد . ثابت‌ شده‌كه‌ گيرنده‌هايIGF-Iدر بيضهِ انسان‌ و در ناحيه‌ اكروزوم‌ اسپرم‌ وجود دارد .ممكن‌ است‌هورمون‌ رشد بوسيلهِ غدد ضميمه‌ تناسلي‌ در جنس‌ نر نيز ترشح‌ شود چون آن‌گاه از وازكتومي‌ مقدارهورمون‌ پرورش غدد تناسلي‌ به‌ طور معني‌ داري‌ كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌هورمون‌ پرورش براي‌ كنترل‌ اعمال‌ متابوليك‌ بيضه‌ها لازم‌ مي باشد . هورمون‌ رويش بطور مخصوص موجب‌ پيشبرد تقسيم‌ اوليهِ اسپرماتوگوني‌ها مي‌گردد و در غياب‌ آن‌ به عنوان مثال در كوتوله‌هاي‌ هيپوفيزي‌اسپرماتوژنژ شديدا كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌افزايش‌ هورمون‌ رشد در تخمدان‌ تاثير گونادوتروپنيها را بر روي‌ تخمدان‌ افزايش‌ مي‌دهد . لذادر والديني‌ كه‌ در لقاح‌ خارج‌ از رحم‌ و انتقال‌ جنين، پاسخ‌ ضعيفي‌ به‌ گونادوتروپينها دارند، با تيمارهورمون‌ رشد قابل‌ معالجه‌ مي باشد . 
Chase و همكاران‌ (1998) نشان‌ دادند كه‌ هورمون‌ پرورش و گيرنده‌ آن‌ وIGF-Iنقش‌ داراي اهميت در عملكرد طبيعي‌ توليد مثل‌ و رشد فوليكول‌ دارا هستند Koller .و 
همكاران‌ (1998) نشان‌ دادندكه‌ هورمون‌ رويش تنظيم‌ كننده‌ فعاليت‌ تخمدان‌ است‌ ‌‌‌‌برخي‌ پژوهشگران‌ عقيده‌ دارند كه‌ با كاهش‌ تدريجي‌ اندازه هورمون‌ رشد بلوغ‌ جنسي‌ آغازمي‌شود . 
به‌ عبارت‌ ديگر در‌صورتي‌كه چه‌ تاثير مستقيم‌ هورمون‌رشد بر ترشح‌ و آزاد شدنLH نشان‌ داده‌نشده‌ است‌ ولي‌ به‌ نظر ميرسد كه‌ كاهش‌ غلظت‌ هورمون‌ پرورش به‌ عنوان‌ يك‌ علامت‌ متابوليكي‌ به‌مغز محسوب‌ مي شود و احتمال دارد باعث‌ تاءثير بر فاكتور آزاد كننده‌ هورمونهاي‌ گونادوتروپين‌ در مغزشده‌ و از آن‌ طريق‌ بر ترشحLH موِثر است‌ ‌‌‌‌در نشخوار كنندگان‌ تاءثير هورمون‌ پرورش بر روي‌ تخمدان‌ به‌ حضور گيرنده‌ هورمون‌ رويش كه‌ روي‌ جسم‌ رنگ زرد وجود دارد، مرتبط‌ است‌ تجزيه‌ 
هورمون‌ رشد ‌‌‌‌اگر چه‌ هورمون‌ پرورش در پلاسما، طول‌ قدمت باثباتي‌ دارد، تجزيهِ پروتئوليتيك‌ هورمون‌ رويش دربافتهاي‌ پريفرال‌ صورت‌ مي گيرد و بيش‌ از 90% هورمون‌ پرورش مترشحه‌ در كبد و كليه‌ تجزيه‌ ميشود .در نتيجه‌ پروتئوليز، ممكن‌ است‌ هورمون‌ رويش كاملاإ تجزيه‌ و به‌ اسيدآمينه‌ تبديل‌ شود، يا اين كه ممكن‌است‌ به‌ قطعات‌ كوچكتر تبديل‌ شده‌ و به‌ گردش‌ خون‌ پريفرال‌ گشوده گردد . 13ميزان‌ هورمون‌ پرورش در كبداز بين‌ مي‌رود، دركليه‌ هورمون‌ رويش دومرتبه‌ جذب‌ ميشود و درداخل‌ ساختارهاي‌ ليزوزمي‌ تجزيه‌مي‌شود . 
هورمون‌ 
پرورش نوتركيب‌ ‌‌‌‌اولين‌ موش‌ ترانسژنيك‌ هورمون‌ رشد بدست‌ آمده‌ است‌ . در آزمايش‌ آن ها با استفاده‌ ازروش‌ ريز تزريقي‌ منطقه‌ َ5 تنظيم‌ كنندهِ نسخه‌ برداري‌ ژن‌ متالوتيونينIرا كه‌ به‌ ژن‌ هورمون‌ رشدپيوسته‌ بود، به‌ يك‌ پيش‌ هسته‌ نر لقاح‌ يافته‌ با تخمكهاي‌ موش‌ ماده‌ انتقال‌ دادند و سپس‌ تخمها درماده‌هائي‌ كه‌ بطور كاذب‌ آبستن‌ شده‌ بودند لانه‌ گزيني‌ شدند . 
هورمون‌ پرورش جديد تركيب(rGH) در ژنوم‌تعداد كمي‌ از موشها جاي‌ گرفت‌ و در نتيجه‌ در شروع‌ سه‌ هفته‌ اول، رشد آن ها بيش‌ از فرزندان‌ غيرترانسژنيك‌ گرديد ‌‌‌‌در مطالعاتKopchick ‌و همكاران‌ (1991) نشان‌ داده‌ شد كه‌ وجود اسيدآمينه‌ 19 گليسين‌ در ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ براي‌ پرورش ضروري‌ است . وقتي‌ اسيدآمينه‌ 119 ژن‌ هورمون‌رشد از گليسين‌ به‌ يكي‌ از اسيد آمينه‌هاي‌ آرژنين، پرولين، لوسين‌ و ترپيتوفان‌ و ليزين‌ تغيير‌و تحول مي‌يابد،ت ظاهر هورمون‌ پرورش گاوي‌ در موشهاي‌ ترانسژنيك‌ كاهش‌ يافته‌ و موشها داراي‌ فنوتيپ‌ كوتوله‌مي‌شوند . 
ساختمان‌ 
ژن‌ هورمون‌ رشد ‌‌‌‌ژن‌ هورمون‌ رشد در انسانkb 2/6 و مشابه‌ ديگر پستانداران‌ است‌ ولي‌ نسبت‌ به‌ ژن‌ هورمون رويش جوجه كوچكتر است‌ پروموتور اين‌ ژنbp 500 مي باشد . كد ابتدا ترجمه‌ دراگزون‌ يك‌ و كد توقف‌ در اگزون‌ چهار قرار دارند . نقشه‌ ژنتيكي‌ ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ در شكل‌ 2-11نمايش‌ داده‌ ميشود . 
‌‌‌‌انتخاب‌ عناصر تنظيم‌ كننده‌ نسخه‌ برداري‌ براي‌ تظاهر ژن‌ هورمون‌ رشد، ابزار قوي‌ ديگري‌درآزمايشات‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عمل‌ هورمون‌ رويش در موش‌ هست . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۴:۴۹ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :