ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

رهنمون هاي لازم پيشگيري

رهنمون 
هاي لازم پيشگيري از بروسلوز براي كارگران كارخانه بسته بندي گوشت عليرضا 
لطفي بروسلوز يك نوع بيماري مي‌باشد كه ممكن ميباشد از حيوان‌ها به آدم منتقل شود . البته در قضيه انتقال آن از بشر به بشر هنوز به موردي بازخورد نشده مي باشد . 

ماشين آلات توليدخوراك دام

هنگامي كه حالت هاي شيوع بروسلوز به وسيله پزشكان گزارش مي شود مي بينيم كه شيوع بيماري عمدتا به وسيله آسوده انگاري دامپروران ، كارمندان كشتارگاه و بسته بندي گوشت و گهگاه دامپزشكان رخ مي دهد . به همين برهان دقت ما بر روي ممارست در عمل و بهداشت شخصي عالي در عمل مي باشد . 
نحوه 
شيوع بيماري بروسلوز 
مي تواند از دام ها به بشر با لمس كردن دام و يا در حين كشتار از سه شيوه سرايت كند : تماس ،خوردن و استنشاق موضوع نخستين (تماس) از نحوه تماس بريدگي يا اين كه جراحت پوست با گوشت دام نو ذبح گرديده صورت مي گيرد،يا هنگامي كه مخاط بيني ، لب ها و چشم انسان با ذرات آويزان مايعات بافتهاي دام تماس مي يابد . 
سرايت از طرز خوردن ، ممكن مي‌باشد با نوشيدن شير ناپخته يا ميل كردن گوشتي كه خوب نپخته هست ويا با مصرف لبنيات دامي (پنير) كه دارنده عامل بيماري مي باشد رخ بگيرد . در كارخانجات بسته بندي گوشت منابع حياتي انتقال ادله بيماري از راه و روش دهان (خوردن) ناخن خايي كارگران،خوردن ويا كشيدن سيگار با دستي كه با آن عمل مي نمايند و مرتبا با مايعات بافتي دام در تماس است،مي باشند . 
انتقال از طريق تنفس ممكن است با استنشاق هواي دارنده قطرات مايع حاصل از بافتهاي تن فيس مي گيرد . 
علائم 
اكثر بيماري علائم 
گزارش شده بروسلوز در بيماران عبارتند از: تب 
، سردي ، دردهاي مفصل ، عرق ، دردهاي تن ، ضعف ، كاهش- وزن ، سردرد ، بي اشتهايي و افسردگي ممارست 
هاي كاري اين رهنمود ها آزمايش همه گاوهاي ماده پرورشي را در حراجي ها و كشتارگاه ها و همچنين هرساله آزمايش گاوهاي شيري را واجب مي بيند . دامها سروپوزوتيو با براندن يكي از گوشها و يا اين كه نشان گذاري بر روي گوش از ساير دامها متمايز مي شوند . 
• گاوها دو تست لخته خون مثبت و آزمايش چرخه شير براي بروسلا آبرتوس دارا هستند . 
مطالعات نشان مي دهند كه ريسك سرايت به كارگران با افزايش تراكم و تجمع ارگانيسم هاي بروسلا در محل كار ارتقاء مي يابد . 
به 
همين استدلال ما سفارش مي كنيم: 1- كشتار روزانه گاوهاي سروپوزوتيو بايد روزانه كمتر از 20 الي 25 مركز باشد . چون كمتر از اين تعداد تمركز ارگانيسم هاي بروسلوز را پايين آورده و براي توليد بيماري بروسلوز كافي نخواهند بود و همينطور شانس كمتري براي سرايت به كارگران خواهد بود . 
2- گاوهاي گله حاوي بروسلوزيس بايد در پايان كار كشتار شوند . كارهاي انهدام و يا تقليل ارگانيسم هاي بروسلا در مدت استراحت كشيك كاري رخ بگيرد . 
3- بين دامهاي سروپوزوتيو يك فضاي لاشه مي بايست نگهداشته شود تا جايي كه ذرات آويزان در هواي دربين دو فضا نتوانند انتقال يابند . 
4- دست زدن به جنين گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوي از گله سروپوزوتيو مي بايست خيلي اندك انجام شود . 
5- رحم به طور كلي درآورده شود و قبل از اين كار گشوده نشود . 
6- غدد پستاني فارغ از برش در داخل درآورده شود و گره هاي لنفاوي بالاي پستان دست نخورده و بدون برش بماند . 
7- به هنگام كشتار گاو سروپوزوتيو يا اين كه گاوديگر از به عبارتي گله،كارگراني كه در مقام ذبح مي باشند دارنده ريسك بالايي براي استنشاق ذرات پخش شونده يا ريختن اين مواد هستند ، بايستي عينك هاي حفاظ دار و يا اين كه عينك هاي ايمني با حفظ كننده جانبي به چشم بزنند و ماسك تنفسي براي دوري از استنشاق ذرات معلق داشته باشد . 
بهداشت 
شخصي براي 
خودداري از انتقال توسط خوردن : • خوردن، نوشيدن و سيگاركشيدن در محل كار مجاز نباشد . 
• كارگران بايد دستهاي خويش را قبلي از ترك محل فعاليت به طوركامل با آب و صابون بشويند . 
ياري 
هاي اوليه 1– اسباب امداد هاي نخستين بايستي در محلي قرار بگيرد كه در هنگام رخ دادن اتفاقي به سرعت و به سهولت در دسترس باشد . 
2– اثاثيه شستشوي ديده در جاي مناسبي قرارگيرد تا در هنگام ريزش مواد به چشم ، مطمئن باشيم كه به سرعت مي بضاعت و توان اقدامات حتمي را انجام اعطا كرد . 
3– درصورت بازخورد خون،مدفوع و يامايعات بافتي دام به چهره ،به سرعت با مقادير بسيار آب شستشو شود . در صورت وقوع زخم ديده يا اين كه در چهره سوختگي ، انجام محافظت هاي پزشكي ضروري ميباشد . 
4– برش هاي ساخت گرديده با چافو ، استخوان ، ترك ها ، خراشيدگي ها بي – درنگ گزارش گرديده و تحت اقدامات ياري هاي نخستين قرار گيرد . به هرحال زماني كه گاوهاي سروپوزوتيو ذبح مي شوند امداد هاي اوليه حتي در رخ ظهور كوچكترين زخم انجام شود . 
5– آسيب هاي گشوده بايستي تماما تميز شود و با يك ماده ضدعفوني كننده ضدعفوني گرديده و با زخم بند ضد آب مناسبي بسته شود، جاهاي زياد مرطوب بايد با لاستيك دستكش پوشانده تا اطمينان داشت كه خشك مي ماند . 
يادگرفتن 
كارگران در 
ابتداي استخدام كارگران ، كارگران جديد استخدام گرديده بايستي از موردها پايين اطلاع داشته باشند : • ارگانيسم بروسلا به تيتر يك خطر براي تندستي در محل كارشان مي باشد . 
• 
طريقه و دليل استفاده از هر مورد از لوازم امنيتي • 
مزاياي نصيحت مي كرد ستفاده بي درنگ از كمك هاي اوليه • 
علامتها مختص بروسلوزيس • 
دلايل تست خون در ابتداي استخدام و دور انديشي از علامتها ظهور بروسلوزيس • 
اهميت بهداشت شخصي و ضرورت منع تناول كردن ، نوشيدن و سيگار كشيدن در مقام كشتار • 
پي بردن ريسك بالاي كار، در بازه زماني ذبح گاو سرپوزوتيو نگهداري 
پزشكي 1- هر كارگري كه در بخش كشتار كار مي كند مي بايست يك نمونه خون براي آزمايش سرولوژيكي بروسلوزيس براي گزينش آخرين موقعيت سرولوژيكي بدهد . سود تست به شناسايي ترقي آنتي بادي و تشخيص علائم بيماري كه مستخدم در آتي آن علامت ها را نشان خواهد داد كمك مي نمايد . 
2- كارگري كه نشانه ها پيشرونده در وي به وجود بروسلوز دلالت مي كند زير درمان طبابت قرار گيرد و يك نمونه خون براي تست سرولوژيكي گرفته شود . 
3- از زماني كه بروسلوزيس يك بيماري با تشخيص دشوار مي باشد در صورتي‌كه گزارش تمامي موردها تاييد شده به رييس نزديكترين واحد بهداشتي ممكن نباشد در اين رخ به اطلاع اداره تمامي گيرشناسي وكنترل بيماريهاي واگير دار رسانده شود . 
آزمايش 
سرولوژيكي و تشريح آن كمتر از 10 ميلي خون انعقاد شده براي ارزيابي در آزمايشگاههاي داراي تجهيزات تست سرولوژيكي بروسلوز كافي هست . 
هر مستخدم با تيتر آگلوتيناسيون تا 1:160 يا اين كه عمده و يار با نشانه هاي بروسلوزيس ، به تيتر مورد ها احتمالي مقام بندي مي شوند . 
موردها مسلم بيماري هنگامي هست كه ارگانيسم بروسلا در كشت باكتريولوژيكي از يك مثال خون چشم شود . 
درمان 
معالجه بروسلوزيس در انسان شامل درمان آنتي ميكروبيال (ضد ميكروبي ) و اقدامات كمكي مي باشد . 


برچسب: ماشين آلات توليدخوراك دام،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۱:۰۸ توسط:علي پور موضوع:

هورمون‌ پرورش در ايجاد شير

‌‌جريان‌ 
عمومي‌ خون‌ ‌‌كاهش‌ اكسيداسيون‌ اسيد آمينه‌ و نيتروژن‌ اوره‌ خون‌ ‌‌‌‌كاهش‌ 
فيلتراسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌كاهش‌ 
اكسيداسيون‌ گلوكز ‌‌‌‌افزايش‌ 
پاسخ‌ ايمني‌ بدن‌ اثر 
هورمون‌ پرورش در ايجاد شير ‌‌‌‌يكي‌ 
از آثار كلي‌ كاربرد هورمون‌ پرورش بهبود بازده‌ ايجاد شير ميباشد كه‌ از طريق: نقش‌ 
هورمون‌ رويش بر ظرفيت‌ سنتز شير در پستان‌ بوسيلهِIGF-I نقش‌ 
هورمون‌ رشد در تشديد و تاءمين‌ مواد غذائي‌ نقش‌ 
هورمون‌ پرورش در تشديد خون‌ اعمال‌ مي‌گردد . گاوهاي‌ شيرده‌ در مقايسه‌ با گاوهاي‌ گوشتي‌ داراي‌ هورمون‌ رويش اكثر و انسولين‌كمتري‌ هستند و اين‌ فرمان در ارتباط‌ با حركت‌ عنصرها غذائي‌ بسوي‌ غدد پستاني‌ براي‌ سنتر شيرمي‌باشد . انتخاب‌ براي‌ ايجاد شير موجب‌ افزايش‌ سطح‌ هورمون‌ رشد در خون‌ ميگردد بنابراين‌ تغييردر سطح‌ هورمون‌ رشد قادر است شاخصي‌ براي‌ پتانسيل‌ ايجاد شير باشد . گزارشات‌ متعدد حاكي‌ ازاين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ تزريق‌ هورمون‌ پرورش به‌ اندازه قابل‌ ملاحظه‌اي‌ 41-23 درصد، توليد شير راافزايش‌ مي‌دهد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

اثر هورمون‌ رويش بر ايمني‌‌‌‌‌تمايز لنفوسيتها در محيط‌ آزمايشگاهيin vitro بوسيلهِ هورمون‌ پرورش افزايش‌ يافته‌ و مشاهده شده‌است‌ كه‌ هورمون‌ رشد گاوي‌ و انساني‌ هر دو درصد سلولهاي‌ ماكروفاژ كننده‌ را افزايش‌ ميدهند . همچنين‌ در مورد هورمون‌ رشد انساني‌ مشخص‌ شده‌ كه‌ تشكيل‌ كلني‌ سلولهايT افزايش‌يافته‌ هست . محققان‌ نتيجه‌ گرفته‌اند كه‌ بافتهاي‌ ايمني‌ در بدن‌ نه‌ فقط به‌ عنوان‌ بافت‌ هدف‌ هورمون‌رشد محسوب‌ ميشوند بلكه‌ احتمالا در ايجاد هورمون‌ رشد نيز نقش‌ دارا هستند . اين‌ مطلب‌ با يافتن‌ mRNA هورمون‌ رويش در لكوسيتهاي‌ تك‌ هسته‌اي‌ خون‌ و در طحال، تيموس‌ ولكوسيتهاي‌ مغزاستخوان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ . 
اثر 
هورمون‌ رويش بر ساخت مثل (Lechniak(1999, نشان‌ اعطا كرد كه‌ هورمون‌ رشد بر روي‌ سعي گونادهاي‌ جنس‌ نر موِش ميباشد . عمل‌ هورمون‌ رويش از طريق‌ عامل‌ رشد شبه‌ انسولين(IGFI)واسطه‌گري‌ ميگردد . ثابت‌ شده‌كه‌ گيرنده‌هايIGF-Iدر بيضهِ انسان‌ و در ناحيه‌ اكروزوم‌ اسپرم‌ وجود دارد .ممكن‌ است‌هورمون‌ رشد بوسيلهِ غدد ضميمه‌ تناسلي‌ در جنس‌ نر نيز ترشح‌ شود چون آن‌گاه از وازكتومي‌ مقدارهورمون‌ پرورش غدد تناسلي‌ به‌ طور معني‌ داري‌ كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌هورمون‌ پرورش براي‌ كنترل‌ اعمال‌ متابوليك‌ بيضه‌ها لازم‌ مي باشد . هورمون‌ رويش بطور مخصوص موجب‌ پيشبرد تقسيم‌ اوليهِ اسپرماتوگوني‌ها مي‌گردد و در غياب‌ آن‌ به عنوان مثال در كوتوله‌هاي‌ هيپوفيزي‌اسپرماتوژنژ شديدا كاهش‌ مي يابد . 
‌‌‌‌افزايش‌ هورمون‌ رشد در تخمدان‌ تاثير گونادوتروپنيها را بر روي‌ تخمدان‌ افزايش‌ مي‌دهد . لذادر والديني‌ كه‌ در لقاح‌ خارج‌ از رحم‌ و انتقال‌ جنين، پاسخ‌ ضعيفي‌ به‌ گونادوتروپينها دارند، با تيمارهورمون‌ رشد قابل‌ معالجه‌ مي باشد . 
Chase و همكاران‌ (1998) نشان‌ دادند كه‌ هورمون‌ پرورش و گيرنده‌ آن‌ وIGF-Iنقش‌ داراي اهميت در عملكرد طبيعي‌ توليد مثل‌ و رشد فوليكول‌ دارا هستند Koller .و 
همكاران‌ (1998) نشان‌ دادندكه‌ هورمون‌ رويش تنظيم‌ كننده‌ فعاليت‌ تخمدان‌ است‌ ‌‌‌‌برخي‌ پژوهشگران‌ عقيده‌ دارند كه‌ با كاهش‌ تدريجي‌ اندازه هورمون‌ رشد بلوغ‌ جنسي‌ آغازمي‌شود . 
به‌ عبارت‌ ديگر در‌صورتي‌كه چه‌ تاثير مستقيم‌ هورمون‌رشد بر ترشح‌ و آزاد شدنLH نشان‌ داده‌نشده‌ است‌ ولي‌ به‌ نظر ميرسد كه‌ كاهش‌ غلظت‌ هورمون‌ پرورش به‌ عنوان‌ يك‌ علامت‌ متابوليكي‌ به‌مغز محسوب‌ مي شود و احتمال دارد باعث‌ تاءثير بر فاكتور آزاد كننده‌ هورمونهاي‌ گونادوتروپين‌ در مغزشده‌ و از آن‌ طريق‌ بر ترشحLH موِثر است‌ ‌‌‌‌در نشخوار كنندگان‌ تاءثير هورمون‌ پرورش بر روي‌ تخمدان‌ به‌ حضور گيرنده‌ هورمون‌ رويش كه‌ روي‌ جسم‌ رنگ زرد وجود دارد، مرتبط‌ است‌ تجزيه‌ 
هورمون‌ رشد ‌‌‌‌اگر چه‌ هورمون‌ پرورش در پلاسما، طول‌ قدمت باثباتي‌ دارد، تجزيهِ پروتئوليتيك‌ هورمون‌ رويش دربافتهاي‌ پريفرال‌ صورت‌ مي گيرد و بيش‌ از 90% هورمون‌ پرورش مترشحه‌ در كبد و كليه‌ تجزيه‌ ميشود .در نتيجه‌ پروتئوليز، ممكن‌ است‌ هورمون‌ رويش كاملاإ تجزيه‌ و به‌ اسيدآمينه‌ تبديل‌ شود، يا اين كه ممكن‌است‌ به‌ قطعات‌ كوچكتر تبديل‌ شده‌ و به‌ گردش‌ خون‌ پريفرال‌ گشوده گردد . 13ميزان‌ هورمون‌ پرورش در كبداز بين‌ مي‌رود، دركليه‌ هورمون‌ رويش دومرتبه‌ جذب‌ ميشود و درداخل‌ ساختارهاي‌ ليزوزمي‌ تجزيه‌مي‌شود . 
هورمون‌ 
پرورش نوتركيب‌ ‌‌‌‌اولين‌ موش‌ ترانسژنيك‌ هورمون‌ رشد بدست‌ آمده‌ است‌ . در آزمايش‌ آن ها با استفاده‌ ازروش‌ ريز تزريقي‌ منطقه‌ َ5 تنظيم‌ كنندهِ نسخه‌ برداري‌ ژن‌ متالوتيونينIرا كه‌ به‌ ژن‌ هورمون‌ رشدپيوسته‌ بود، به‌ يك‌ پيش‌ هسته‌ نر لقاح‌ يافته‌ با تخمكهاي‌ موش‌ ماده‌ انتقال‌ دادند و سپس‌ تخمها درماده‌هائي‌ كه‌ بطور كاذب‌ آبستن‌ شده‌ بودند لانه‌ گزيني‌ شدند . 
هورمون‌ پرورش جديد تركيب(rGH) در ژنوم‌تعداد كمي‌ از موشها جاي‌ گرفت‌ و در نتيجه‌ در شروع‌ سه‌ هفته‌ اول، رشد آن ها بيش‌ از فرزندان‌ غيرترانسژنيك‌ گرديد ‌‌‌‌در مطالعاتKopchick ‌و همكاران‌ (1991) نشان‌ داده‌ شد كه‌ وجود اسيدآمينه‌ 19 گليسين‌ در ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ براي‌ پرورش ضروري‌ است . وقتي‌ اسيدآمينه‌ 119 ژن‌ هورمون‌رشد از گليسين‌ به‌ يكي‌ از اسيد آمينه‌هاي‌ آرژنين، پرولين، لوسين‌ و ترپيتوفان‌ و ليزين‌ تغيير‌و تحول مي‌يابد،ت ظاهر هورمون‌ پرورش گاوي‌ در موشهاي‌ ترانسژنيك‌ كاهش‌ يافته‌ و موشها داراي‌ فنوتيپ‌ كوتوله‌مي‌شوند . 
ساختمان‌ 
ژن‌ هورمون‌ رشد ‌‌‌‌ژن‌ هورمون‌ رشد در انسانkb 2/6 و مشابه‌ ديگر پستانداران‌ است‌ ولي‌ نسبت‌ به‌ ژن‌ هورمون رويش جوجه كوچكتر است‌ پروموتور اين‌ ژنbp 500 مي باشد . كد ابتدا ترجمه‌ دراگزون‌ يك‌ و كد توقف‌ در اگزون‌ چهار قرار دارند . نقشه‌ ژنتيكي‌ ژن‌ هورمون‌ رويش گاوي‌ در شكل‌ 2-11نمايش‌ داده‌ ميشود . 
‌‌‌‌انتخاب‌ عناصر تنظيم‌ كننده‌ نسخه‌ برداري‌ براي‌ تظاهر ژن‌ هورمون‌ رشد، ابزار قوي‌ ديگري‌درآزمايشات‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عمل‌ هورمون‌ رويش در موش‌ هست . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۴:۴۹ توسط:علي پور موضوع:

كاربرد دستگاه شير دوشي

بيش از هر اتومبيل ديگري در گاوداري،دستگاه شيردوش گاوداري كاربرد دارااست و اگر كه توجه خاصي به آن شود نقش بسزايي در كسب درآمد گاوداري مي‌تواند داشته باشد . عمل دستگاه شيردوش گاوداري براين پايه هست كه شير را از پستان بسوي تانكر عده آوري شير منتفل ميكنند كه دست‌كم خطر به تندرست دام را دارددستگاه شيردوش گاوداري مي توانند علاوه بر در اختيار گرفتن و يا توليد بيماري ورم پستان در كيفيت شير نقش بسزايي داشته باشند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

واحد دوشنده ازقسمتهاي ذيل تشكيل شده است: 1)واحد دوشنده در دستگاههاي شيردوش گاوداري دارنده چهار فنجان پستاني مي باشد كه هر كدام ازآنها شامل يك روكش، يك لاينر قابل انعطاف ، يك لوله كوتاه ضربان (پالسيشن) و يك لوله كوتاه شير مي باشد . 
2) 
يك خرچنگي 3)يك 
لوله بلند شير 4) 
يك لوله بلند ضربان (پالسيشن) در 
مورد شير دوشي نكات مهمي وجود دارااست كه به شرح تحت هستند: - دسته دستگاه شيردوش گاوداري مي تواند باعث انتقال باكتري از يك گاو به گاو ديگر شود بنابراين ضدعفوني و شست و شوي تروتميز دستها با آب و صابون از مهمترين نكات در خلال شيردوشي ميباشد .- پرسنل شير دوشي بايستي همواره جامه تميز و پاكيزه ايي داشته باشند . 

موهاي بلندي كه روي شكم ، پستانها و قسمت عقب حيوان براي منزه نگهداشتن سيستم پستاني و شير بايستي مطلقا كوتاه شوند نمونه اي از سالن هاي شيردوشي مجهز به دستگاه هاي اثبات و به طور كامل توسعه يافته . 
فرآيند 
شيردوشي 1- 
منزه كردن وشستن پستان به 
مراد دو انگيزه پايين شستن پستان انجام مي شود: الف) براي از بين بردن كثافات . 
ب) 
آزاد سازي شيرتوسط تحريك پستان 2- 
خشك كردن پستان به كارگيري از حوله هاي كاغذي يكبار مصرف براي خشك كردن پستان سفارش مي شود . 
3- 
بازديد كردن شير گذشته از دوشش - مشخص كردن گاوهاي دچار به ورم پستان ( مشاهده دلمه ، در اين رخ به تكنسين خبر دهيد .) 

بيرون كردن باكتريهاي نوك پستان - 
فراهم سازي براي دوشش شير با تحريك پستان 4- 
اتصال واحد شيردوشي به پستان - نوك پستانها پيشين ازاستفاده و وصل شدن به دستگاه شيردوش گاوداري بايد خشك و منزه باشند .- لوله شير حد فاصل بين خرچنگي و كاسه پستانك مي بايست به حالت S نگاهداشته شود تا از ورود هوا به داخل سيستم جلوگيري بعمل آيد . 
- كلاهكها روي پستان مي بايست به اعتنا قرار گيرد . 
ياداوري مهم: خرچنگي بايستي حداكثر 1 دقيقه بعد از آن از شستن پستان وصل شود . (در غير اين صورت به استدلال كاهش هورمون آزاد كننده شير، شير كمتري بيرون مي گردد .) 
نصب صحيح و صحيح خرچنگي به پستان . 
5- 
بازديد - 
مراقب باشيد كه نصيب انتهاي سرپستان به باطن كاسه سر پستانها فرو نرود دوشش مي بايست با سرعت و ممتد انجام پذيرد . 
6- قطع كردن خوشه دستگاه شيردوش گاوداري از پستان- براي اين‌كه دستگاه شيردوش گاوداري از پستان جدا شود ،بايد سوپاپ خرچنگي را بطرف بيرون بكشيد . در اين وضعيت هوا دربين فضاي داخلي پستانك و كاسه پستانك وارد مي‌شود و منجر از دربين رفتن خلاء ميشود و خوشه شيردوشي از پستان جدا مي شود .- به اين موضوع اعتنا فرمائيد كه پستان بدون نقص دوشيده شود (با نگاه كردن به جريان شير در لوله هاي انتقال شير و راحت شدن و كوچك شدن پستان ميتوان فهميد .) 
- در شراي دوران شيردوشي فراوان طولاني شود موجب آسيب به بافت دقيق پستان مي گردد و ورم پستان ساخت مي شود . 
7- 
ضدعفوني كردن پستان با ماده ضدعفوني مناسب بايد ضدعفوني كردن انجام شود كه اين فعاليت سبب نرمي پوست نوك پستانها مي گردد . 
مجراي پستان در حدود نيم ساعت سپس از شيردوشي گشوده هست كه، خطر آلودگي پستان با ضدعفوني كردن كاهش مي يابد و در برهه زماني كم آبي ضدعفوني نوك پستان بسيار مؤثر مي‌باشد . 
در راه اسپري كردن سرپستان، بايد دوبرابر مواد به كار گيري شود تا نصف كارايي عالي را داشته باشد . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۹:۳۲ توسط:علي پور موضوع:

مزايا و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام

مزايا 
و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام سيلاژ 
يونجه چيست؟ آيا با مزايا و معايب آن در غذا دام آشنا هستيد؟ قيمت غذايي و بها اين مال در مقايسه با سيلوي ذرت و يونجه خشك به چه شكل است؟ 
ملكه گياهان علوفه اي، Medicago sativa يا اين كه يونجه محصولي مي‌باشد كه در بيشتر بخش ها عالم كشت مي گردد . بر پايه آزمايشات صورت گرفته حدود 26 الي 54 درصد اندازه قيمت غذايي و ماده خشك يونجه از بازه زماني برداشت تا مصرف تغيير مي نمايد . 
پرس پلت
خودداري 
از افت ماده كم آب يونجه سيلاژ كردن يكي از راههاي دوري از افت ماده هست . ذخيره و محافظت به اين راه طبق ساخت نمودن شرايطي بي هوازي در pH چهره مي‌گيرد كه حاصل آن فرآيند هاي بيوشيميايي، ميكروبيولوژيكي و تخمير بي هوازي است . ظرفيت بافري علوفه و قابليت و امكان مصرف مواد تخمير شونده ميزان تخمير را تعيين مي كند . 

سيلاژ 
يونجه در جيره گاوهاي شيري والادارس و همياران (2000) در تحقيق خويش بر روي گاوهاي شيري نشان دادند تمام علوفه جيره مي تواند از سيلاژ يونجه تامين گردد . نسبت ادغام 35 درصد سيلاژ يونجه و 65 درصد كنسانتره بيشترين ميزان ساخت شير، لاكتوز، پروتئين و ماده جامد شير را نشان اعطا كرد . 

همينطور 
كراس و كامپ (2003) در تحقيقي نشان دادند مصرف سيلاژ يونجه در گاوهاي شيري بر چربي و پروتئين شير تاثير مثبت دارد 
نسبت 
پروتئين سيلاژ يونجه و سيلاژ ذرت پروتئين خام سيلاژ يونجه و علوفه خشك يونجه 13 الي 19 .2 درصد ميباشد . اين در حالي مي باشد كه سيلاژ علوفه ذرت 8 .8 درصد پروتئين دارد . يونجه چه به صورت خشك و چه به چهره سيلاژ شده نسبتاً 25 درصد جيره گاوهاي شيري را شامل مي شود . روز جاري در ايالات متحده مصرف يونجه در جيره هاي غذايي به صورت تركيب و با دستگاه فيدر ميباشد و از شكل خشك آن استفاده نمي شود . 

صرفه 
جويي در حامل هاي انرژي با مصرف سيلاژ يونجه چندين 
عمليات حتمي در سطح برداشت يونجه كم آب صروت مي گيرد كه عبارتنداز: 
چيدن 
و ريختن دستگاه بر روي زمين، رديف كردن يونجه هاي چيده شده، پايين و رو كردن يونجه هاي رديف گرديده و در نهايت پرس و بسته بندي كردن آنها 
معين هست كه انجام اين عمليات انرژي زيادي مي طلبد و بازه زماني حدود 7 تا 10 روز طول مي كشد . با يك محاسبه راز انگشتي مشخص و معلوم ميباشد كه در يك سال زراعي زمين كشاورزي حدود 30 تا 40 روز سواي آبياري مي ماند و اين خويش سبب ساز كاهش عملكرد مي گردد . 

بحث حامل هاي انرژي در ايران در توليد علوفه خشك به طور كامل نمايان و ارزش يونجه كم آب را زير تاثير قرار داده و ميزان متعددي بالا مي برد . 

در عمليات چيدن يونجه به مراد توليد سيلاژ شاهد موردها ذكر شده نيستيم و نظير ساخت سيلاژ ذرت، يونجه پس از چاپرشدن با كاميون يا اين كه تريلر حمل شده و زمين از روز آن گاه قابل آبياري ميباشد . 

در اين خط مش انرژي كمتري به مراد برداشت ضروري مي باشد و اين خود سبب كاهش هزينه ها مي گردد و تعداد چين يونجه هم ارتقاء خواهد يافت . 

مزيت ديگر برداشت يونجه جهت سيلاژ پرهيز از ريزش برگ هاي يونجه مي باشد كه در رويكرد كم آب كردن حدود 2 تا 10 درصد از ميان مي رود . 

پروتئين 
سيلاژ يونجه سيلاژ كردن موجب ارتقا پروتئين يونجه به نسبت خشك آن مي شود . اين فرمان موجب مي شود قيمت تمام شده سيلاژ يونجه به نسبت ديگر منابع پروتئيني كاهش يابد . 

از پاراگراف مزيت هاي سيلاژ يونجه تاثير مثبت آن در افزايش اشتهاي حيوان مي باشد كه خصوصا در گاوهاي شيري از همان روزهاي اول به كار گيري مشهود مي‌باشد . 

مزاياي 
سيلاژ ذرت گونه برداشت و نحوه انبار كردن علوفه بر قيمت غذايي مواد خشبي تاثير گذار است . علوفه هايي كه به منظور كم آب شدن چيده مي شوند در اثر بي تفاوتي در مقابل فروغ آفتاب سفيد شده و شبنم و باران موجب از في مابين رفتن منتخب از كربوهيدرات ها ي محلول و نيتروژن مي شود . همينطور بخش زيادي از برگها در حمل و نقل از ميان مي رود . 

به طور كلي ضايعات ماده خشك در رويه كم آب كردن تصنعي در حدود 6 درصد و در رويكرد كم آب كردن و بسته بندي در مزرعه حدود 33 درصد مي باشد در حالي كه در رويه سيلاژ ضايعات كاهش مي يابند . 

محصول ها سيلو گرديده مضاعف خوش خوراك بوده و خيلي خوب مورد مصرف قرار مي گيرند و تاثير مثبت متعددي خصوصا در حيوان‌ها لبريز ايجاد دارا هستند . 

توليد 
سيلاژ يونجه پروتئين سيلاژ يونجه دوچندان بوده و تفاوت كاتيون – آنيون آن بالا مي باشد . درصد كربوهيدرات محلول آن تحت هست كه اين خويش از ذيل وارد شدن سرعت بالا PH ممانعت مي كند . فلذا در ايجاد اين فرآورده مي بايست از طريق تهيه، مزايا و معايب و راهبرد هاي بلند مدت آن اطلاع داشت . 

ايجاد سيلاژ يونجه حامي قادر علمي مي طلبد و مي بايست مكانيزاسيون متناسب با اين عمليات به كار برده شود . با كمال روشن بختي اين مجموعه در حال حاضر غالب به ايجاد كيفيت خوب ترين و بهترين مدل سيلاژ يونجه بسته بندي شده گرديده هست . 

با سيلو كردن مي بضاعت يونجه را به يك متاع پروتئين بالا تبديل كرد . اما بايد توجه داشت توليد سيلاژ يونجه با كيفيت مرغوب در مقايسه به سيلو كردن ذرت علوفه اي فراوان خلل خيس مي باشد . مورد با اهميت در ساخت سيلاژ يونجه مشاجره پروتئين ميباشد كه اگر به خير انجام نشود، پروتئين تجزيه خواهد شد . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۶:۵۴ توسط:علي پور موضوع:

مزايا و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام

مزايا 
و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام سيلاژ 
يونجه چيست؟ آيا با مزايا و معايب آن در غذا دام آشنا هستيد؟ قيمت غذايي و بها اين مال در مقايسه با سيلوي ذرت و يونجه خشك به چه شكل است؟ 
ملكه گياهان علوفه اي، Medicago sativa يا اين كه يونجه محصولي مي‌باشد كه در بيشتر بخش ها عالم كشت مي گردد . بر پايه آزمايشات صورت گرفته حدود 26 الي 54 درصد اندازه قيمت غذايي و ماده خشك يونجه از بازه زماني برداشت تا مصرف تغيير مي نمايد . 
پرس پلت
خودداري 
از افت ماده كم آب يونجه سيلاژ كردن يكي از راههاي دوري از افت ماده هست . ذخيره و محافظت به اين راه طبق ساخت نمودن شرايطي بي هوازي در pH چهره مي‌گيرد كه حاصل آن فرآيند هاي بيوشيميايي، ميكروبيولوژيكي و تخمير بي هوازي است . ظرفيت بافري علوفه و قابليت و امكان مصرف مواد تخمير شونده ميزان تخمير را تعيين مي كند . 

سيلاژ 
يونجه در جيره گاوهاي شيري والادارس و همياران (2000) در تحقيق خويش بر روي گاوهاي شيري نشان دادند تمام علوفه جيره مي تواند از سيلاژ يونجه تامين گردد . نسبت ادغام 35 درصد سيلاژ يونجه و 65 درصد كنسانتره بيشترين ميزان ساخت شير، لاكتوز، پروتئين و ماده جامد شير را نشان اعطا كرد . 

همينطور 
كراس و كامپ (2003) در تحقيقي نشان دادند مصرف سيلاژ يونجه در گاوهاي شيري بر چربي و پروتئين شير تاثير مثبت دارد 
نسبت 
پروتئين سيلاژ يونجه و سيلاژ ذرت پروتئين خام سيلاژ يونجه و علوفه خشك يونجه 13 الي 19 .2 درصد ميباشد . اين در حالي مي باشد كه سيلاژ علوفه ذرت 8 .8 درصد پروتئين دارد . يونجه چه به صورت خشك و چه به چهره سيلاژ شده نسبتاً 25 درصد جيره گاوهاي شيري را شامل مي شود . روز جاري در ايالات متحده مصرف يونجه در جيره هاي غذايي به صورت تركيب و با دستگاه فيدر ميباشد و از شكل خشك آن استفاده نمي شود . 

صرفه 
جويي در حامل هاي انرژي با مصرف سيلاژ يونجه چندين 
عمليات حتمي در سطح برداشت يونجه كم آب صروت مي گيرد كه عبارتنداز: 
چيدن 
و ريختن دستگاه بر روي زمين، رديف كردن يونجه هاي چيده شده، پايين و رو كردن يونجه هاي رديف گرديده و در نهايت پرس و بسته بندي كردن آنها 
معين هست كه انجام اين عمليات انرژي زيادي مي طلبد و بازه زماني حدود 7 تا 10 روز طول مي كشد . با يك محاسبه راز انگشتي مشخص و معلوم ميباشد كه در يك سال زراعي زمين كشاورزي حدود 30 تا 40 روز سواي آبياري مي ماند و اين خويش سبب ساز كاهش عملكرد مي گردد . 

بحث حامل هاي انرژي در ايران در توليد علوفه خشك به طور كامل نمايان و ارزش يونجه كم آب را زير تاثير قرار داده و ميزان متعددي بالا مي برد . 

در عمليات چيدن يونجه به مراد توليد سيلاژ شاهد موردها ذكر شده نيستيم و نظير ساخت سيلاژ ذرت، يونجه پس از چاپرشدن با كاميون يا اين كه تريلر حمل شده و زمين از روز آن گاه قابل آبياري ميباشد . 

در اين خط مش انرژي كمتري به مراد برداشت ضروري مي باشد و اين خود سبب كاهش هزينه ها مي گردد و تعداد چين يونجه هم ارتقاء خواهد يافت . 

مزيت ديگر برداشت يونجه جهت سيلاژ پرهيز از ريزش برگ هاي يونجه مي باشد كه در رويكرد كم آب كردن حدود 2 تا 10 درصد از ميان مي رود . 

پروتئين 
سيلاژ يونجه سيلاژ كردن موجب ارتقا پروتئين يونجه به نسبت خشك آن مي شود . اين فرمان موجب مي شود قيمت تمام شده سيلاژ يونجه به نسبت ديگر منابع پروتئيني كاهش يابد . 

از پاراگراف مزيت هاي سيلاژ يونجه تاثير مثبت آن در افزايش اشتهاي حيوان مي باشد كه خصوصا در گاوهاي شيري از همان روزهاي اول به كار گيري مشهود مي‌باشد . 

مزاياي 
سيلاژ ذرت گونه برداشت و نحوه انبار كردن علوفه بر قيمت غذايي مواد خشبي تاثير گذار است . علوفه هايي كه به منظور كم آب شدن چيده مي شوند در اثر بي تفاوتي در مقابل فروغ آفتاب سفيد شده و شبنم و باران موجب از في مابين رفتن منتخب از كربوهيدرات ها ي محلول و نيتروژن مي شود . همينطور بخش زيادي از برگها در حمل و نقل از ميان مي رود . 

به طور كلي ضايعات ماده خشك در رويه كم آب كردن تصنعي در حدود 6 درصد و در رويكرد كم آب كردن و بسته بندي در مزرعه حدود 33 درصد مي باشد در حالي كه در رويه سيلاژ ضايعات كاهش مي يابند . 

محصول ها سيلو گرديده مضاعف خوش خوراك بوده و خيلي خوب مورد مصرف قرار مي گيرند و تاثير مثبت متعددي خصوصا در حيوان‌ها لبريز ايجاد دارا هستند . 

توليد 
سيلاژ يونجه پروتئين سيلاژ يونجه دوچندان بوده و تفاوت كاتيون – آنيون آن بالا مي باشد . درصد كربوهيدرات محلول آن تحت هست كه اين خويش از ذيل وارد شدن سرعت بالا PH ممانعت مي كند . فلذا در ايجاد اين فرآورده مي بايست از طريق تهيه، مزايا و معايب و راهبرد هاي بلند مدت آن اطلاع داشت . 

ايجاد سيلاژ يونجه حامي قادر علمي مي طلبد و مي بايست مكانيزاسيون متناسب با اين عمليات به كار برده شود . با كمال روشن بختي اين مجموعه در حال حاضر غالب به ايجاد كيفيت خوب ترين و بهترين مدل سيلاژ يونجه بسته بندي شده گرديده هست . 

با سيلو كردن مي بضاعت يونجه را به يك متاع پروتئين بالا تبديل كرد . اما بايد توجه داشت توليد سيلاژ يونجه با كيفيت مرغوب در مقايسه به سيلو كردن ذرت علوفه اي فراوان خلل خيس مي باشد . مورد با اهميت در ساخت سيلاژ يونجه مشاجره پروتئين ميباشد كه اگر به خير انجام نشود، پروتئين تجزيه خواهد شد . 
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۵:۵۷ توسط:علي پور موضوع:

كارخانه توليد غذا آبزيان

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و بختياري گفت: اين پيروزي پس از 2سال تحقيق بر روي امكانات آمريكايي توليد غذا آبزيان و با صرفه سازي اين تجهيزات

آماده شده است .

ماشين آلات توليد خوراك

سيد نعيم امامي افزود: هركارخانه توليد غذا آبزيان به بيش از 55 دستگاه متفاوت آسياب، تركيب كن، ريز كننده دانه ها، كم آب كننده ها و ساخت دستگاه فشار مكانيكي، خلاء ساز و قوام دهنده طعام آبزيان نياز دارد . 
وي گفت: اين تجهيزات كه در مجموع 180 تن وزن دارند، يك چهارم نمونه آمريكايي آن بها دارد، درحالي كه كيفيت مال توليدي بهتر از شبيه خارجي هست . 
وي، جمهوري اسلامي ايران را چهار‌مين مرز و بوم عالم پس از آمريكا، اسپانيا و چين در توليد بي نقص امكانات ساخت غذا آبزيان برشمرد وگفت: دستگاه هاي توليد طعام آبزيان داخلي70 ميليارد ريال قيمت داراست در حالي كه براي واردات همين تجهيزات از آمريكا، آن هم به دشواري بايد250ميليارد ريال هزينه كرد . 
مديرعامل فقط توليدكننده تجهيزات خوراك آبزيان كشور، حالت ظالمانه تحريم، خلاء تأمين قطعات در درون و هزينه بالاي واردات را از جمله عوامل براي ساخت اين مدل تجهيزات در شهركرد ابلاغ كرد . 
آقاي لطفي گفت: نيز در حال حاضر 9 سرمايه گذار داخلي از استان هاي آذربايجان غربي، ايلام، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، چهارمحال و بختياري، مركزي و همدان قرارداد خريد امكانات اين كارخانه را امضا كرده اند . 
وي افزود: علاوه بر اين موضوع صادرات خودرو آلات ساخت خوراك آبزيان به كشورهاي پاكستان وعراق هم آماده شده هست كه 200 ميليارد ريال قيمت صادرات براي اين استان را به همپا خواهد داشت . 


به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مديرعامل يكي از شركت هاي سازنده خودرو آلات توليد طعام آبزيان در شهركرد گفت: اين پيروزي پس از دوسال تحقيق بر روي تجهيزات آمريكايي توليد غذا آبزيان و باصرفه سازي اين تجهيزات آماده شده مي‌باشد . 
محمد لطفي افزود: هر كارخانه ساخت طعام آبزيان به بيش از 55 دستگاه متعدد آسياب، مخلوط كن، ريز كننده دانه ها، كم آب كننده ها و ايجاد دستگاه فشار مكانيكي، خلاء ساز و قوام دهنده غذا آبزيان نياز دارااست . 
او گفت: اين تجهيزات كه در مجموع 180 بدن وزن دارند، يك چهارم مثال آمريكايي آن بها دارااست درحالي كه كيفيت متاع توليدي خوبتر از شبيه خارجي مي‌باشد . 
آقاي لطفي جمهوري اسلامي ايران را چهارمي مرزوبوم دنيا پس از آمريكا، اسپانيا و چين در ايجاد كامل تجهيزات ساخت طعام آبزيان دانست و گفت: دستگاه هاي ايجاد غذا آبزيان داخلي 70 ميليارد ريال قيمت دارااست در حالي كه براي واردات همين امكانات از آمريكا، آن نيز به دشواري بايستي 250 ميليارد ريال هزينه كرد . 
مديرعامل فقط ايجاد كننده امكانات خوراك آبزيان كشور، حالت ظالمانه تحريم، خلاء تأمين قطعات در باطن و هزينه بالاي واردات را از جمله دست اندركاران براي توليد اين دسته تجهيزات در شهركرد بيان كرد . 
آقاي لطفي گفت: هم اينك 9 سرمايه گذار داخلي از استان هاي آذربايجان غربي، ايلام، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، چهارمحال و بختياري، مركزي و همدان قرارداد خريد تجهيزات اين كارخانه را امضا كرده اند . 
او افزود: علاوه بر اين مورد صادرات ماشين آلات توليد غذا آبزيان به كشورهاي پاكستان و عراق نيز آماده گرديده هست كه 200 ميليارد ريال ارزش صادرات براي اين استان را به يار خواهد داشت . 

 
برچسب: ماشين آلات توليد خوراك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۸:۴۲ توسط:علي پور موضوع: